Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

Portāls » Par portāluwww.odinvita.lv – apvieno Daugavpils sociālās nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi darbojas gan Daugavpils robežās, gan visā Latgalē. 

Mūsu vīzija
Ir situācijas, ar kurām nevar tikt galā labdarības fondi, mecenāti vai valsts. Piemēram, tas ir uzmanības trūkums bērnu namos vai vecu ļaužu pansionātos, darba roku trūkums ekoloģiskajās talkās. To, kas vairāk attīstītajās valstīs uz bezatlīdzības pamata dara dažādu dzimumu, vecumu un materiālā statusa  - brīvprātīgie. Savukārt ir pietiekami liels cilvēku skaits, kuri teorētiski ir gatavi palīdzēt tiem, kam tā palīdzība ir nepieciešama, gatavi darīt kaut ko lietderīgu sabiedrības labā, taču informācijas trukuma dēļ viņi nezinā, pie kā vērsties un kam piedāvāt palīdzības roku.
  
Daugavpilī ir daudz brīvprātīgo iniciatīvu grupu un nevalstisku organizāciju, kuras strādā pēc brīvprātības principa. Brīvprātīgais darbs izveidojas kā sociālā parādība, kura joprojām paliek pietiekami slēgta subkultūra. Voluntieri ir pieraduši darīt reālus darbus, risināt smagas problēmas – un viņiem vienkārši neatliek laika savas darbības popularizēšanai un reklāmai. 

www.odinvita.lv pamatuzdevums: informēt sabiedrību par esošām brīvprātīgo kustībām, dažādām iniciatīvām – pasākumiem, akcijām, kustībām un biedrībām, kur nepieciešama palīdzība – nevis materiālā vai kvalificēta speciālista palīdzība, bet gan parasta cilvēka palīdzība, kuru var sniegt ikviens.
 
Mūsu pamatmērķis: izveidot ērtu tīmekļa portālu, kurā tiks publicēta apkopota informācija par  labdarības pasākumiem, kā arī potenciālajam brīvprātīgajam nepieciešama informācija (sociālo dienestu kontakti, brīvprātīgo pieredze utt.), un tādējādi pievērst draudzīgo plašsaziņas līdzekļu uzmanību brīvprātīgajam darbam.

Portāls tapis 2008. gadā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Sociālo brīvprātīgo biedrības „ODIN/VITA” projektā “Solis vienlīdzības virzienā” (nr. 2005/017-495-03-01/2-27/15), kuru atbalstīja Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds. 

www.odinvita.lv komanda


www.odinvita.lv  – объединяет социальные негосударственные организации Даугавпилса, которые активно работают в рамках города и Латгале. 

Наше видение
Есть проблемы, с которыми не могут справиться ни благотворительные фонды, ни меценаты, ни государство. Например, это недостаток человеческого внимания и заботы в детских домах и домах для престарелых, нехватка рабочих рук на экологических субботниках. То, чем в цивилизованных странах занимаются на безвозмездной основе люди разного пола, возраста и материального положения — добровольцы. С другой стороны существует достаточное количество людей, которые теоретически готовы помогать нуждающимся, делать что-то для общего блага, но из-за недостатка информации они не знают, куда идти, кому предложить руку помощи.
В Даугавпилсе много волонтёрских инициативных групп и негосударственных организаций, которые работают на волонтёрских началах. Волонтёрство сформировалось как социальное явление, но по-прежнему остается достаточно закрытой субкультурой. Добровольцы привыкли заниматься реальными делами, решать чрезвычайно сложные проблемы — на раскрутку и рекламу у них попросту не остается времени.

Основная задача www.odinvita.lv: информировать людей о деятельности существующих благотворительных движениях, о разнообразных добровольческих инициативах — мероприятиях, акциях, движениях и сообществах, где необходима помощь — не спонсорская или квалификационная, а обычная помощь частного человека, которую в состоянии оказать каждый.

Наша основная цель: создать удобный Интернет-портал, на котором будут публиковаться собранные воедино анонсы благотворительных мероприятий, а также необходимая для потенциального волонтера информация (контакты социальных служб, опыт добровольцев и т.п.), и таким образом привлечь внимание дружественных СМИ к волонтёрской деятельности. 

Портал создан в 2008 году при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта Общества социальных добровольцев „ODIN/VITA” “Шаг в сторону равноправия” (nr. 2005/017-495-03-01/2-27/15), который поддержал Латвийский Фонд интеграции общества.

Команда www.odinvita.lv   
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu