Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

Portāls » Par projektu


PROJEKTA NOSAUKUMS : "SOLIS VIENLĪDZĪBAS VIRZENĀ" , NR. 2005/017-495-03-01/2-27/15Projekta mērķis:

invalīdu NVO kapacitāšu stiprināšana iecietības veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jomā, novēršot jebkura veida diskrimināciju un neiecietību pret invalidu NVO caur informatīvās, sociālās, psiholoģiskās, fiziskās vides attīstību un Invalīdu konsultatīvās padomes attīstības veicināšanu, lai cilvēki ar invaliditāti un viņu nevalstiskās organizācijas varētu līdzdarboties lēmuma pieņemšanā un interešu aizstāvības procedūrās valsts un pašvaldības līmenī.

Īstenošanas laiks: 1/07/2007 30/06/2008

Iesaistītās puses:

 • Daugavpils pilsētas dome
 • Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība,
 • Daugavpils invalīdu ar kustību traucējumiem klubs Rītausma,
 • Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība Ilgas
 • Latvijas Nedzirdīgo savienības Daugavpils reģionālā biedrība,
 • Latvijas neredzīgo biedrības Daugavpils teritoriālā nodaļa,
 • Invalīdu sporta klubs Daugavpils
 • Neredzīgo sporta klubs Elpa,
 • Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācijas Daugavpils nodaļa


Finansējums:


Projekta kopējās izmaksas 16 136,86 EUR (11 134,43 LVL)
Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda finansējums: 14 523,17 EUR (10 020,99 LVL)
Biedrības ODIN/VITA finansējums: 1 613,69 EUR (1 113,44 LVL)

Projekta aktivitātes un nozīmīgakie rezultāti:


1. Informatīvā kursa (kopumā 40 stundas) organizēšana 20 Daugavpils invalīdu NVO pārstāvjiem.
Tēmas:

 • Sociāli politiskā situācija valstī.
 • Pilsonības un sabiedriskās integrācijas jautājumi. Pilsonība ES, tiesības un līdzdalības iespējas.
 • Sabiedriskās aktivitātes veidošanos un realizēšanas procesi Latvijā
 • Darba un izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti
 • Diskriminācija ( piemēri, risinājumi, ārvalstu pieredze).
 • Tehniskie noteikumi un prasības uzbrauktuvju, stāvvietu un citu darba vietu iekārtošanai.
 • Darbs ar masu līdzekļiem.
 • Sabiedrisko attiecību kampaņas veidošana un ieviešana.


2. Daugavpils sociālo NVO portāla izveide: www.odinvita.lv
3. Ceļojošās fotoizstādes Līdzāspastāvēšana izveide un rīkošana Līvānos, Rēzeknē, Rīgā, Jēkabpilī, Preiļos un Daugavpilī. Izstādē ir apvienotas cilvēku ar invaliditāti un fotospeciālista Jurija Berdņikova bildes. Izstādes mērķis ir parādīt, ka invalīdi ir tādi paši kā pārējie cilvēki. Viņi var mīlēt, dejot, dziedat, sportot, grib arī palīdzēt citiem un tikt akceptētiem kā līdzvērtīgiem.


4. Akcijas Solis vienlīdzības virzienā ieviešana. Akcijas mērķis ir izvērtēt Daugavpils vides pieejamību un izstrādāt rīcības plānu cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļu uzlabošanai Daugavpilī.

2008.gada 26.maijā - Daugavpils vides pieejamības izvērtēšana.

2008.gada 28.maijā - Invalīdu forums Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrā


5. Projektu rezultātu izplatīšana:

 • raksti Daugavpils plašsaziņas līdzekļos
 • uzlīmju izveidošana ar Daugavpils sociālo NVO portāla adresi un uzaicinājumu nodrošināt Vienādas iespējas visiem!
 • buklešu par projekta gaitu izveidošana.
 • īsfilmas izveide par akciju Solis vienlīdzības virzienā un translācija Daugavpils televīzijā.
 • disku pavairošana ar īsfilmu par akciju Solis vienlīdzības virzienā un ar informātīvo materiālu krājumu.
 • preses konference


Projekta ietekme


Informatīvā kursa dalībnieki kā multiplikatori izplata iegūtas zināšanas savas organizācijas ietvaros. Šajā lietā viņiem palīdz speciāli izveidotais disks ar īsfilumu par akciju Solis vienlīdzības virzienā un ar informātīva kursa saturu.


Izveidotais Daugavpils sociālo NVO portāls veicinā invalīdu organizāciju sadarbību ar citām Lavijas un ārvalstu organizācijām.


Daugavpils Invalīdu konsultatīvā padome pārstāv Daugavpils invalīdu tiesības pašvaldības līmenī, aktīvi iesaistoties lēmuma pieņemšanas procedūrās un invalīdu interešu aizstāvībā. Invalīdu nevalstiskās organizācijas izsaka ne vien sūdzības, bet arī savus priekšlikumus vides pieejamības uzlabošanai un invalīdu diskriminācijas mazināšanai. Daugavpils Invalīdu padomei un Daugavpils invalīdu nevalstiskajam organizacijām kopīgi sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas domi, tās strukturvienībām, uzņēmumiem un privatuzņēmumiem, kas strādā Daugavpilī, tiek darbs Rīcības plāna vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti Daugavpilī izstrādāšanā un īstenošanā.


Akcija Solis vienlīdzības virzienā rezultātā un pateicoties ceļojošas fotoizstādes Līdzaspastāvēšana rīkošanai, diska ar īsfilumu par akciju Solis vienlīdzības virzienā un ar informātīva kursa saturu izsūtīšanai pārējām Latvijas invalīdu nevalstiskajām organizācijām un mācību iestādēm, palielinājās to cilvēku skaits, kuri sāka pievērst uzmanību cilvēku ar invaliditāti problēmām ikdienas dzīvē. Sabiedrība labāk izprot invalīdu nevalstisko organizāciju darbības mērķus un atbalsta neiecietības pret cilvēkiem ar invaliditāti mazināšanā.

Kontaktinformācijai


Nataļja Demjaņenko - Sociālo brīvprātīgo biedrības ODIN/VITA vadītāja
Mob.: + 371 2 6896280
E-pasts: odinvita@yahoo.com


2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu