Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

Rītausma » Nolikums
Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīga, 2005 . gada 15. jūlijā
ar Nr.40008071853
 
STATŪTI
 
Daugavpils invalīdu
klubs Rītausma
 
1. nodaļa.
Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir Daugavpils invalīdu ar kustību traucējumiem klubs „Rītausma” (turpmāk tekstā - Klubs)

2 . nodaļa .
Kluba mērķis

2.1. Kluba mērķis ir: apvienot uz brīvprātības principiem Daugavpili dzīvojošos invalīdus ar kustību traucējumiem, veicinot invalīdu vispusīgu rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā.

3. nodaļa.
Kluba darbības termiņš

3.1. Klubs nodibināts uz nenoteiktu termiņu.

4 . nodaļa .
Biedru iestāšanās Klubā , izstāšanās un izslēgšana .

4.1. Par Kluba biedru var kļūt Daugavpils pilsētā pastāvīgi dzīvojošie 1, II un III grupas invalīdi ar kustību traucējumiem, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu nosaka Kluba valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Klubā pieņem valde . Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi.kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem balsojot. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja ar biedriem kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Kluba biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās .
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Kluba rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Kluba ar valdes lēmumu ja :
4.5.1. biedrs vairāk kā 12mēnešus nav nomaksājis biedru naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus ;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības ;
4.5.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto ;
4.6. Jautājumu par Kluba biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot  izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra
izslēgšanu no Kluba un Šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5 . nodaļa.
Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedram ir šādas tiesības :
5.1.1. piedalīties Kluba kopsapulce ar balss tiesībām un Kluba valdes sēdēs bez balss tiesībām;
5.1.2. saņemt informāciju par Kluba darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Kluba institūciju protokoliem,lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Kluba organizētajos pasākumos,iesniegt priekšlikumus par Kluba darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. saņemt vispusīgu Kluba palīdzību sadzīves apstākļu uzlabošanā;
5.1.5. brīvi darboties citās demokrātiskajās sabiedriskajās organizācijās . 5.2. Kluba biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Kluba statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus ;
5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu līdz tekošā gada 01 . maijam ;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Kluba mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Kluba reputāciju sabiedrībā;
5.2.5. izstājoties no Kluba, vai atsacīšanās gadījumā no uzticēto pienākumu
veikšanas, jāiesniedz rakstveida iesniegums Kluba valdei.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu . Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana .

6 .nodaļa.
Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Kluba lēmējinstitūcija.
6.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Kluba biedri .Biedri var piedalīties sapulcē tikai personīgi.
6.3. Kārtēja biedri kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā -ne vēlāk kā līdz 30 aprīlim.
6.4. Ārkārtas biedri kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Kluba biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
6.5. Biedro kopsapulce tiek sasaukta paziņojot biedriem, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces.
6.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem .
6.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ,tad trīs nedēļu
laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus ne -
atkaffgi no klātesošo biedru skaita.
6.8. Biedru kopsapulces lēmums tiek pieņemts , ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem biedriem .Lēmums par statūtu grozījumiem, Kluba darbības
izbeigšanu un turp māšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7. nodaļa.
Izpildinstitūcija
7.1. Kluba izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja un ne mazāk kā no trim valdes locekļiem, kurus ievēlējusi Kluba kopsapulce.
7.2. Valdes priekšsēdētājs un valde tiek ievēlēti uz vienu gadu.
7.3. Valdes priekšsēdētājam ir paraksta tiesības finansu un citos dokumentos, kā ar tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi.
7.4. Pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt biedrību tikai kopīgi ar diviem valdes locekļiem.
7.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, izņemot tos, kuri it tikai Kluba kopsapulces kompetencē.
7.6. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības, ja to nav noteikusi valde vai Kluba kopsapulce.

8. nodaļa.
Revidenti
8.1. Kluba finansiālās un saimnieciskās darbības veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu.
8.2. Kluba revidents nevar būt valdes loceklis. 8.3. Revidents:
8.3.1. veic Kluba mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. dod atzinumu par Kluba budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtē Kluba grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniedz ieteikumus par Kluba finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
8.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.
8.5. Biedru kopsapulce apstiprina Kluba gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinumu saņemšanas.

9. nodaļa.
Biedru nauda
9.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, kuras apmēru nosaka valde.

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:
T. Dračova
L. Greiškāne

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Daugavpilī, 2005. gada

©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu