Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

Ilgas » Nolikums
Reģistrēts biedrību un  nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2004.gada 29.septemrī
Ar Nr.40008071196

INVALĪDU AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM BIEDRĪBA “ILGAS”

STATŪTI


1.nodaļa.
Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir
“INVALĪDU AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM  BIEDRĪBA “ILGAS” (turpmāk teksta  Biedrība).

2.nodaļa.
Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. apvienot Daugavpils un rajona invalīdus, lai kopīgi risinātu invalīdu  problēmas;
2.1.2. sekmēt invalīdu  rehabilitāciju  un integrāciju sabiedrība;
2.1.3. aizstāvēt invalīdu intereses un tiesības;
2.1.4. veicināt valdības, pašvaldību un sabiedrības labvēlīgu attieksmi, izpratni un atbalstu pret invalīdiem un viņu  problēmām.
2.1.5. risināt invalīdu problēmas, sekmēt viņu rehabilitāciju un integrāciju sabiedrība, palīdzēt morāli un materiāli, aizstāvēt invalīdu intereses un tiesības valstī  un sabiedrībā, piesaistot sponsorus, rakstot projektus.

3.nodaļa.
Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa.
Biedru iestāšanās  Biedrībā, iestāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu  nedēļu laikā no visu  nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.  Uz valdes sēdi , kurā izskata pieteicēja lūguma, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās  nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums  rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts  par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc termiņa izbeigšanās.

4.4.    Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņot  par to valdei;
4.5.    Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1.    biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2.    biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3.    biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4.    biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6.    Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa  paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās  nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo  rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu  laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa.
Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības;
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.3.saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.4. piedalīties visos  Biedrības organizētajos pasākumos visā Latvijas Republikas teritorijā., iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot  Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt  Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. ievērot savstarpējo cieņu.

6.nodaļa.
Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedru regulē  struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa.
Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir austākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4.    Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5.    Biedru sapulce tiek sasaukta , ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces paziņojot  katram biedram.
7.6.    Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7.    Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8.    Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no sešiem valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valde tiek ievēlēta uz  3 gadiem.
8.5. Valdes priekšsēdētājs pārstāv  biedrību atsevišķi, bet valdes loceklis kopīgi ar vienu valdes locekli.

9. nodaļa.
Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic  revidents, kuru ievēl biedru  sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas  un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtā Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu  un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā gadā.
9.5. Biedru sapulce  apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. 
Biedru nauda

10.1 Biedrības  biedri maksā biedru naudu vienu reizi 6 mēnešos   Ls 1,- apmērā.

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Daugavpils, 2004. gada 01. septembrī.

©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu