Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

Ilgas » Darbs un sasniegumi
Biedrība “ILGAS” organizē ratiņ niekiem dažādu konfesiju dievkalpojumus, piedalās pilsētas kultūras  un sporta dzīvē. Viņai izdevās atrast sponsorus pilsētā, kuri sniedza biedrībai finansiālu atbalstu pasākumu rīkošanai.

Līdz 2006 gada biedrībai nebija atsevišķas telpas. Biedrības dzīve aktivizējas, kad tika izvelēta jauna priekšsēdētājas vietniece  Norberta Sultanova. Viņa organizēja floristikas kursus invalīdiem un subsidētas darba vietas personām ar invaliditāti. Ar sponsoru palīdzību izdevās izremontēt Daugavpils invalīdu biedrības atsevišķu istabu pilsētas centrā pirmajā stāvā.

Organizācijas priekšsēdētāja ir  Daugavpils pilsētas sociālo sabiedrisko organizāciju padomes locekle. Padomes sēdes notiek regulāri 1 reizi mēnesī, kur tiek pieņemti būtiski priekšlikumi par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Pašlaik biedrībā ir 52 cilvēki, 33 no viņiem ir darbspējas vecumā. 

Par ilggadīgo biedrības “ILGAS” darbību stāsta divas video kasetes, preses rakstu krājums, fotogrāfiju albumi, kuri atspoguļo biedrības “ILGAS” vēsture.

Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrību “ILGAS” mērķi :
1.    apvienot Daugavpils un rajona invalīdus, lai kopīgi risinātu invalīdu problēmas;
2.    sekmēt invalīdu rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā;
3.    aizstāvēt invalīdu intereses un tiesības;
4.    veicināt valdības, pašvaldību un sabiedrības labvēlīgu attieksmi, izpratni un atbalstu pret invalīdiem un viņu problēmām;
5.    risināt invalīdu problēmas,
6.    sekmēt viņu rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā,
7.    palīdzēt morāli un materiāli,
8.    aizstāvēt invalīdu intereses un tiesības valstī un sabiedrībā, piesaistot sponsorus, rakstot projektus.

Mūsu nākotnes plāni:

1.sadarboties  ar valsts un  pašvaldības institūcijām un citām sabiedriskām organizācijām Daugavpilī;
2.nodibināt partneru sakarus ar invalīdu biedrībām no citām Latvijas pilsētām;
3.nodibināt partneru sakarus ar invalīdu biedrībām no citām Eiropas valstīm;
4.veikt publicitātes ( radio, TV, prezentācijas, izstādes ) pasākumus;
5. veicināt cilvēku ar invaliditāti adaptāciju un dzīves līmeņa paaugstināšanu ( kursi, lekcijas, semināri un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem);
6 sekmēt cilvēku ar kustības traucējumiem dialogu un daudzpusīgu sadarbību  informācijas
apmaiņai;
7.organizet apmācību, tādējādi veicinot pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu;
8.    meklēt papildus ienākumus zemām pensijām;
9.    augstāk vērtēt sevi un savu lomu biedrībā; 
10 .Piedalīties projektu konkursos vai stiprināt mūsu biedrību.
 

Biedrības “ILGAS” locekļi izmanto telpas avīžu lasīšanai, sanāksmju organizēšanai, semināriem, savstarpējai saskarsmei un atpūtas vakaru organizēšanai.

Pašlaik “ILGAS” galvenās  aktivitātes ir  cilvēku ar invaliditāti apmācība un dialogu veidošanā. Pateicoties Daugavpils pilsētas domes izstrādātam un ESF atbalstītam projektam “Biznesa pamati cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, kurā biedrība „Ilgas” bija sadarbības partneris, mācību kursos piedalījās 24 cilvēki  ar invaliditāti. Programmā “Biznesa pamati cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” bija iekļauti mazā biznesa uzsākšanai nepieciešamas zināšanas un biznesa pamati. Rezultātā tika izstrādāti 12 reālie biznesa plāni, kuru īstenošanai pagaidām tiek meklēts finansējums. 12 cilvēki apguva pamatzināšanas projektu izstrādes jomā un sagatavoja divus  projektus.

 
Pieci biedrības „ILGAS” locekli  nodarbojas  ar floristikas izstrādājumu  izgatavošanu mājās vai biedrības telpās, bet savu produkciju realizē biedrības tirdzniecības vietā „ Dittona nams”. Mūsu tirgus vietā mēs realizējam arī citu invalīdu biedrību izstrādājumus.


©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu