Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

 
SOCIĀLO BRĪVPRĀTĪGO BIEDRĪBA
ODIN / VITA


STATŪTI

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības pilns nosaukums - Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA (turpmāk tekstā ODIN/VITA). Biedrības nosaukuma saīsinājums ir SBB ODIN/VITA.

2.nodaļa. Darbības mērķis.

2.1. ODIN/VITA mērķis ir veicināt indivīdu sociālo aktivitāti, pilsoniskās apziņas veidošanos, demokrātijas principu iedzīvināšanu un attīstību Latgalē, atbalstot brīvprātīgo darbu sociālās atstumtības mazināšanai un sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju (pensijas vecuma personas (īpaši sievietes un vientuļie pensionāri); pirmspensijas vecuma personas; daudzbērnu un nepilnās ģimenes; bērni; invalīdi un personas ar funkcionāliem traucējumiem; bezdarbnieki (īpaši ilgstošie bezdarbnieki); personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm; trūcīgās persona) integrācijai sabiedrībā.


3.nodaļa. Darbības uzdevumi.

3.1. ODIN/VITA galvenie darbības uzdevumi:
3.1.1.    brīvprātīgo darba stiprināšana Latgalē sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu valsts/pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem;
3.1.2.    Latgales reģiona sociālā mikroklimata uzlabošana, organizējot savstarpēju palīdzību un natīvo sociālo pakalpojumu paplašināšanu, īstenojot sadarbības projektus un programmas sociālajam riskam pakļauto cilvēku (t.sk. invalīdu) integrācijai sabiedrībā.
3.1.3.    pētījumu par sociāli izslēgto, maznodrošināto un riskam pakļauto cilvēku integrācijas iespējām mūsdienu sabiedrībā organizēšana, informācijas vākšana, datu apstrāde un izplatīšana.

4.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

4.1.  ODIN/VITA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5.nodaļa. Darbības teritorija.

5.1.  ODIN/VITA darbības teritorija ir Latvijas Republika.

6.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

6.1.    Par ODIN/VITA biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir ieinteresēta ODIN/VITA  sekmīgā darbībā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka ODIN/VITA Padome.
6.2.    Lēmumu par biedra uzņemšanu ODIN/VITA pieņem Padome. Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
6.3.    Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru
Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par ODIN/VITA biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena kalendārā gada.
6.4.    Biedrs var jebkurā laikā izstāties no ODIN/VITA, rakstveidā paziņojot par to Padomei.
6.5.    Biedru var izslēgt no ODIN/VITA ar Padomes lēmumu, ja:
6.5.1.    biedrs nepilda Kopsapulces un Padomes lēmumus;
6.5.2.    biedrs nepilda savus pienākumus un saistības;
6.5.3.    biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto

6.6.    Jautājumu par ODIN/VITA biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
6.7.    Padomes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt Kopsapulcei.

7.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

7.1. ODIN/VITA biedram ir šādas tiesības:
7.1.1.    piedalīties ODIN/VITA pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;
7.1.2.    saņemt informāciju par ODIN/VITA darbību, tai skaitā iepazīties ar visu ODIN/VITA institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
7.1.3.    piedalīties visos ODIN/VITA organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par ODIN/VITA  darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
7.1.4.    brīvi darboties citās demokrātiskās organizācijās.
7.2.  ODIN/VITA  biedru pienākumi:
7.2.1.    ievērot ODIN/VITA Statūtus un pildīt Kopsapulces, Padomes lēmumus, ODIN/VITA Vadītāja rīkojumus;
7.2.2.    ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt ODIN/VITA mērķa un uzdevumu realizēšanu;
7.2.3.    divu nedēļu laikā rakstveidā informēt ODIN/VITA Vadītāju par personas datu izmaiņām;
7.2.4.    saglabāt ODIN/VITA labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj ODIN/VITA  reputāciju sabiedrībā.

8.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

8.1.    Ar Kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas ODIN/VITA teritoriālās un citas struktūrvienības.
8.2.    Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar ODIN/VITA, regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Kopsapulce.

9.nodaļa. Augstākā lēmējinstitūcija - Kopsapulce.

9.1.    ODIN/VITA augstākā lēmējinstitūcija ir Kopsapulce.
9.2.    Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi ODIN/VITA biedri. Biedri var piedalīties Kopsapulcē tikai personīgi.
9.3.    Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
9.4.    Ārkārtas biedru Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Padomes vai Vadītāja iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa revidenti, vai ne mazāk kā viena desmitā daļa ODIN/VITA biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
9.5.    Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
9.6.    Kopsapulci atklāj ODIN/VITA Vadītājs. Atsevišķos gadījumos Kopsapulci var atklāt Kopsapulces sasaukšanas iniciators vai to pilnvarotā persona. Persona, kas atklājusi Kopsapulci, vada to līdz Kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanai.
9.7.    Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts arī protokolists (nepieciešamības gadījumā arī - redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.
9.8.    Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru.

9.9.    Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
9.10.    Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, ODIN/VITA darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
9.11.    Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz pieci ODIN/VITA biedri pieprasa aizklātu balsojumu.
9.12.    Kopsapulces kompetencē ietilpst:
9.12.1.    ODIN/VITA statūtu, to grozījumu un papildinājumu apstiprināšana;
9.12.2.    kandidātu izvirzīšana ODIN/VITA Vadītāja vēlēšanām saskaņā ar Kopsapulces apstiprinātajiem statūtiem;
9.12.3.    ODIN/VITA Padomes locekļu, to kandidātu un ODIN/VITA Vadītāju ievēlēšana un atsaukšana saskaņā ar Kopsapulces apstiprinātajiem statūtiem;
9.12.4.    revidentu ievēlēšana un atsaukšana saskaņā ar Kopsapulces apstiprinātajiem statūtiem;
9.12.5.    ODIN/VITA Padomes un ODIN/VITA Vadītāja atskaites par to darbību, gada budžetu, gada pārskatu un Revidentu pārskatu vērtēšana un apstiprināšana;
9.12.6.    lēmuma pieņemšana par ODIN/VITA darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
9.12.7.    pārsūdzēto Padomes lēmumu izskatīšana;
9.12.8.    struktūrvienību izveidošana un to nolikumu apstiprināšana;
9.12.9.    citu ar ODIN/VITA darbību saistīto jautājumu izskatīšana.

10.nodaļa. Padome.

10.1.    ODIN/VITA Padome ir no biedru kopskaita ievēlēta konsultatīva lēmējinstitūcija  ODIN/VITA saturiskās darbības jautājumos.
10.2.    ODIN/VITA Padome sastāv no deviņiem locekļiem. Padome pati sadala savus pienākumus Padomes locekļu starpā.
10.3.    ODIN/VITA Padomes kandidāti ir tās personas, kas ODIN/VITA Padomes vēlēšanās ir izvirzītas kandidēšanai ODIN/VITA Padomes locekļa statusam. Kandidāta statuss izbeidzas līdz ar ievēlēšanu ODIN/VITA Padomē. Ja ODIN/VITA Padomes loceklim attaisnojošu iemeslu dēļ nav iespējams piedalīties ODIN/VITA Padomes sēdē, par to savlaicīgi rakstveidā brīdinot ODIN/VITA Vadītāju, tad šī ODIN/VITA Padomes locekļa pienākumus līdz brīdim, kad ODIN/VITA Padomes loceklis ir spējīgs pildīt savus pienākumus, uzņemas ODIN/VITA Padomes locekļa kandidāts, kura Kopsapulcē iegūto balsu skaits ir vistuvākais vismazāk balsu saņēmušajam ODIN/VITA Padomes loceklim. Personām, kuras netiek ievēlētas ODIN/VITA Padomē, kandidāta statuss saglabājas līdz nākamajām vēlēšanām.
10.4.    ODIN/VITA Padomi sasauc ODIN/VITA Vadītājs vai vismaz divi ODIN/VITA Padomes locekļi.
10.5.    ODIN/VITA Padome:
10.5.1.    nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi;
10.5.2.    izstrādā un apstiprina ODIN/VITA attīstības stratēģiju;
10.5.3.    apstiprina ODIN/VITA darbības plānu un budžetu;
10.5.4.    pārrauga ODIN/VITA darbību un lemj par tās uzlabošanu;
10.5.5.    uzņem ODIN/VITA biedrus;
10.5.6.    lemj citus ar ODIN/VITA darbību saistītus jautājumus, izņemot tos, kas ir Kopsapulces kompetencē.

11.nodaļa. Izpildinstitūcija - Vadītājs.

11.1.    ODIN/VITA izpildinstitūcija ir ODIN/VITA Vadītājs, kas vada un pārstāv Biedrību.
11.2.    Paraksta tiesības ir ODIN/VITA Vadītājam.
11.3.    ODIN/VITA Vadītājs:
11.3.1.    nodrošina Kopsapulces un Padomes sēdes lēmumu izpildi;
11.3.2.    savas kompetences ietvaros vada un pārzina ODIN/VITA lietas;
11.3.3.    pārstāv ODIN/VITA jebkuru veidu attiecībās ar trešajām personām, pārstāv ODIN/VITA intereses valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās Latvijas Republikā, kā arī ārzemju un starptautiskajās organizācijās;
11.3.4.    pieņem darbā un atbrīvo no darba ODIN/VITA darbiniekus, nosaka viņu darba algas lielumu Padomes sēdes apstiprinātā budžeta ietvaros;
11.3.5.    pārvalda un rīkojas ar ODIN/VITA kustamo mantu un naudas līdzekļiem, kā arī pārvalda ODIN/VITA nekustamo mantu, lemj par nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu;
11.3.6.    organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem;
11.3.7.    iepazīstina Kopsapulci un Padomi  ar pagājuša gada finansiālās darbības pārskatu un neskaidrību gadījumā sniedz paskaidrojumus par to;
11.3.8.      organizē Kopsapulces un Padomes sēdes;
11.3.9.      kārto uzdevumus ODIN/VITA budžeta ietvaros;
11.3.10.    sagatavo priekšlikumus par izmaiņām ODIN/VITA darbībā;
11.3.11.    iesniedz Kopsapulcei un Padomei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus;
11.3.12.    pēc Kopsapulces, Padomes vai ODIN/VITA biedru iniciatīvas veido atsevišķas darba grupas kāda noteikta jautājuma risināšanai;
11.3.13.    izlemj citus ikdienas jautājumus.
11.4.    Kopsapulce vai Padome var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, ODIN/VITA Vadītājam ir nepieciešama Kopsapulces vai attiecīgi Padomes piekrišana.
11.5.    ODIN/VITA Vadītājs nevar būt ODIN/VITA Padomes loceklis vai ODIN/VITA Padomes  locekļa  kandidāts.
11.6.    ODIN/VITA Vadītājs ir tiesīgs pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus Padomes sēdes lēmumus Kopsapulcē.
11.7.    ODIN/VITA Vadītāja prombūtnes laikā ODIN/VITA Vadītājs ir tiesīgs pilnvarot vietnieku ODIN/VITA Vadītāja pienākumu pildīšanai.
11.8.    ODIN/VITA vadītāja atbrīvošanu var ierosināt 1/2 ODIN/VITA biedru, 1/2 ODIN/VITA Padomes locekļu vai Vadītājs.

12.nodaļa. Finansiālās un saimnieciskās darbības revīzijas institūcija.

12.1.    ODIN/VITA darbības kontroli ar līdzvērtīgām tiesībām veic viens revidents, kuru ievēl biedru Kopsapulce uz Padomes pilnvaru laiku.
12.2.    ODIN/VITA revidents nevar būt ODIN/VITA Padomes loceklis vai Padomes locekļa kandidāts.
12.3.    ODIN/VITA revidenti:
12.3.1.    veic ODIN/VITA dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
12.3.2.    sniedz atzinumu par Izpildinstitūcijas un Padomes darbību;
12.3.3.    sniedz atzinumu par ODIN/VITA budžetu un gada pārskatu;
12.3.4.    izvērtē ODIN/VITA grāmatvedības un lietvedības darbu;
12.3.5.    sniedz ieteikumus par ODIN/VITA finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
12.3.6.    veic citus Kopsapulces uzticētos uzdevumus.
12.4.    Revidenti veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
12.5.    Kopsapulce nevar apstiprināt ODIN/VITA gada pārskatu un bilanci bez ODIN/VITA revidenta atzinuma saņemšanas.
12.6.    Revīzijas komisijas sēdes tiek protokolētas, un protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi.

13.nodaļa. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība. 

13.1.    ODIN/VITA līdzekļus veido:
13.1.1.    juridisko un fizisko personu ziedojumi;
13.1.2.    ienākumi no uzņēmējdarbības;
13.1.3.    qrantu, projektu, dažādu programmu līdzekļi;
13.1.4.    citi atļauti ienākumi.
13.2.    ODIN/VITA līdzekļi saskaņā ar Kopsapulces vai Padomes lēmumiem  tiek izlietoti:
13.2.1.    ODIN/VITA mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
13.2.2.    ODIN/VITA darbinieku algošanai;
13.2.3.    ODIN/VITA dažādu projektu mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
13.2.4.    citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar ODIN/VITA darbības nodrošināšanu. 
             


Biedrības Sociālo brīvprātīgo biedrība                         Nataļja Demjaņenko
 ODIN/VITA vadītāja

           Statūti apstiprināti ODIN/VITA Kopsapulcē Daugavpilī, 2010.gada 25.martā.


2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu