Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Biedrība "Odin/Vita" kopš 2002. gada augusta sniedz lternatīvus sociālos pakalpojumus Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem: atbalstu vientuļiem pensionāriem, bezdarbniekiem, bērniem no sociāla riska ģimenēm, jauniešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, palīdzot viņiem mājas aprūpē, Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Sociālas aprūpes un rehabilitācijas Dienas centrā un citās sociālajās iestādēs.
 
ODIN/VITA apvieno dažāda gadugājuma, dzimuma, sociālā statusa, reliģisko un politisko uzskatu cilvēkus, kas sabiedrības labā strādā brīvprātīgi un bez atlīdzības, ziedojot šim darbam savas zināšanas un laiku.

ODIN/VITA iespēja jebkuram cilvēkam, kas grib pilnīgāk izmantot savas spējas un virzīties uz priekšu neatkarīgi no vecuma, izglītības un sociālā statusa. IESPĒJA palīdzēt tiem, kam ir nepieciešams šis atbalsts grūtā brīdī: vientuļiem pensionāriem, bērniem un invalīdiem.

ODIN/VITA mērķis ir veicināt indivīdu sociālo aktivitāti, pilsoniskās apziņas veidošanos, demokrātijas principu iedzīvināšanu un attīstību Latgalē, atbalstot brīvprātīgo darbu sociālās atstumtības mazināšanai un sabiedrības integrācijai.

Odin/Vita ir unikāla organizācija ar devīzi: palīdzot citiem, palīdzi sev !

Brīvprātīgā darba veidi
  • aprūpe klienta mājās (saskarsme, iepirkumu veikšana, uzkopšana, ēdienu gatavošana, palīdzība mājās utt.)
  • bezmaksas interešu klubu vadīšana Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrā(Liepājas ielā 4) un sociālajā mājā (Šaurā ielā 28)
  • bezmaksas konsultācijas: jurists, psihologs, datospeciālists utt.;
  • aktivitāšu organizēšana bērniem un jauniešiem no sociālajām mājām;
  • dažāda veida projektu sagatavošana un ieviešana.
Darbs ar Daugavpils nevalstiskajām organizācijām (NVO):
  • palīdzība NVO dokumentācijas sagatavošanā,
  • projektu sagatavošanā,
  • tehniskā palīdzība pasākumu vadīšanā,
  • prezentāciju sagatavošana Power Point,
  • telpu, aprīkojuma (dators, televīzors, digitālais fotoaparāts utt.) un cilvēkresursu nodrošināšana NVO pasākumu vadīšanai utt.


ODIN/VITA LIELĀKIE SASNIEGUMI

     Projekta nosaukums un īss saturs  Finansējuma avots
 1   Social voluneerings in Latgale
1.10.2002. 30.09.2003.

Odin/Vita, kā vadošā organizācija, koordinēja 17 apmācības seminārus brīvprātīgājiem Latgalē: Daugavpilī,
Līvanos, Kraslavā, Rēzeknē, Preiļos.

Dānijas karalistes
vēstniecība
3 498,00 LVL

 2     Invalīdu un izglītotu jauniešu bezdarbnieku sociālā integrācija sabiedrībā, radot abpusēju brīvprātīgo palīdzības tīklu
1.07.2003. 31.06.2004.

Projekta aktivitātes:
- jauniešu bezdarbnieku prakses organizēšana, sniedzot palīdzību sociālā riska grupām
- Ziemassvētku labdarības akcijas Uzdāviniet bērniem situmu un prieku organizēšana
- sociālo forumu Mēs sabiedrībai sabiedrība  mums organizēšana Latgalē

 Pasaules Bankas /ANO Attīstības programma
Mazo grntu programma
2 508,97 LVL

 3    DZĪVES SKOLA KOPĀ
Bērnu namu - patversmju  pusaudžu sociālās integrācijas veicināšanas programma Latgalē.
1.08.2004. 31.07.2005.

Projekta mērķi: Izveidot un realizēt programmu DZĪVES SKOLA KOPĀ,  kura palīdz bērnu nama pusaudžiem  iegūt nepieciešamās prasmes veiksmīgai integrācijai sabiedrībā (sociāli psiholoģiskais komponents, nodarbinātības veicināšanas komponents, sadarbības attīstības komponents).

Konkrētā projekta  mērķauditorija:
Bērnu nams patversme Auseklītis  - 10 pusaudži, 50 audzinātāji
Bērnu  nams patversme Priedīte 10 pusaudži, 36 audzinātāji
Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs Mūsmājas 20  pusaudži, 10 audzinātāji

 

9 179,00  LVL:

 

Sabiedrības integrācijas fonds 5 940,00 LVL

 

Daugavpils pilsētas dome 3040,00 LVL

 

Bērnu nami patversmes Priedīte un Auseklītis 199,00 LVL

 4    NAAC Nodarbību un aktivitāšu atbalsta centra izveidošana
1.09.2004. 1.12.2005.

Projekta mērķis:
Izveidot NAAC Nodarbību / aktivitāšu atbalsta centru, lai uzlabotu sociālos apstākļus  sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, popularizētu un aktivizētu brīvprātīgo kustību, veicinot cilvēkresursu  attīstību Daugavpilī.

Projekta rezultāti:
Telpu remonts-5 telpās (92,6 m2); mēbeļu un aprīkojuma iegāde.

 17600,00 LVL:

15 400,00 LVL
(20 000,00 EUR) - Oranje fonds un Nīderlandes sadarbības fondi Centrāl- un Austrumeiropai

2 200,00 LVL Daugavpils pilsētas dome

 5    Mana izvēle ģimenes vērtības
15.08.2005.-30.11.2005.

Projekta mērķis:
Caur jaunatnes neformālo izglītību popularizēt brīvprātīgo darbu un veicināt izpratni par ģimenes vērtībām jauniešu vērtību sistēmas veidošanai Latgalē

 1979,13 LVL:

Bērnu un ģimenes lietu ministrija (1258,78 LVL )

Daugavpils pilsētas dome ( 720,35 LVL)

 6    NVA programmas Invalīdu bezdarbnieku darba prakse un Jauniešu bezdarbnieku darba prakse  
13.08.2004. 20.02.2005.

Jaunu darba vietu izveide grāmatvedei un psihologam.

 
 7   Lets do it together! (2005-LV-23)
2006.gada septembris 2007.gada maijs

ODIN/VITA sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru uzņema brīvprātīgo no Turcijas   Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas "JAUNATNE" 2.akcijas Eiropas brīvprātīgais darbs projekta ietvaros

 VA Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra


 370,00 EUR

 8   Young resource!
01.02.2007. - 25.04.2007.
 
Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas "JAUNATNE" 2.akcijas Eiropas brīvprātīgais darbs ietvaros

Projekta mērķis: sadarbības veicināšana ar starptautisko organizāciju, brīvprātīgā neformālā izglītība, materiāla un metožu vākšana par jauniešu bezdarbnieku motivācijas paaugstināšanas programmām, latviešu kultūras un Daugavpils prezentēšana mācību centrs Ekenäs (Motalā, Zviedrijā).
Trīs nedēļu laikā ODIN/VITA brīvprātīgā  - A.Maculeviča - asistēja apmācības vadītājiem.

 796,00 LVL:

VA Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra- 876,62 EUR (616,00 LVL)

ODIN/VITA 180,00 LVL

 9  

 Brīvprātības vēsma
1.06.2007. 17.09.2007.

Projekta  galvenais mērķis:
veicināt jauniešu brīvprātīgo kustības aktivizēšanu un pilsoniskās apziņas veidošanos caur jaunatnes izglītību par brīvprātīgo darbu, tādējādi nodrošinot projekta īstenošanā iesaistīto jauniešu prasmju un iemaņu attīstīšanu, kā arī projekta sabiedrisko lietderīgumu, kas tiks sniegta jauniešu prakses laikā Daugavpils sociālajos iestādēs un brīvprātīgo darbā arī pēc projekta noslēguma.

 1500 LVL:

Bērnu un ģimenes lietu ministrija 1318,00 LVL

ODIN/VITA 182,00 LVL

 10     Jaunieši jauniešiem
1.06.2007. 29.10.2007.

Projekta  galvenais mērķis:  izveidot vienotu jaunatnes informācijas un konsultāciju sistēmu - informatīvo Daugavpils jauniešu portālu www.dip4life.lv .

 2000,00 LVL:

 Bērnu un ģimenes lietu ministrija 1780,00 LVL

ODIN/VITA 220,00 LVL

 11  


 Solis vienlīdzības virzienā
1.07.2007. 30.04.2008.

Projekta mērkis: stiprināt invalīdu NVO kapacitāti iecietības veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jomā, iesaistot cilvēkus ar invaliditāti un viņu nevalstiskās organizācijas lēmumu pieņemšanas procedūrās valsts un pašvaldības līmenī.

Galvenās aktivitātes:
organizēts informatīvais kurss Daugavpils invalīdu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem
veicināta Invalīdu konsultatīvās padomes attīstība
izveidots Daugavpils sociālo nevalstisko organizāciju kopīgais portāls www.odinvita.lv
izveidota ceļojoša fotoizstāde Līdzāspastāvēšana, kura parāda sabiedrībai cilvēku ar invaliditāti prasmes. Šī izstāde apmeklēja Līvānus, Rēzekni, Rīgu, Jēkabpili, Preiļus un palika Daugavpilī.
rīkota akcija Solis vienlīdzības virzienā: Daugavpils vides pieejamības izvērtēšana un Invalīdu foruma rīkošana
izveidota filma par akciju Solis vienlīdzības virzienā. Šī filma tika raidīta pa Daugavpils vietējo televīziju un izplatīta CD-diskos pa Latviju.
Izveidoti bukleti par projektu un uzlīmes ar portāla adresi

 16 136,86 EUR
(11 134,43 LVL):

Sabiedrības Integrācijas Fonds
14 523,17 EUR

ODIN/VITA 1613, 69 EUR

 12  

  Datorklases modernizācija
1.12.2007. 28.02.2008.

Projekta mērķis: attīstot formālās un neformālās ( tai skaitā pamata prasmju) izglītības piedāvājumu iedzīvotājiem ar zemu izglītības līmeni, sociālām grupām ar ierobežotam iespējām izglītības apguvē, un izveidojot daudzpusīgu kvalitatīvas mūžizglītības piedāvājumu, mazināt sociālo atstumtību.

Projekta aktivitātes: 6 moderno datorkomplektu iegāde un aprīkošana ar jaunām licenzētām programmām.
 3737,45 LVL:


Kopienu iniciatīvu fonds: 2 750,00

Daugavpils pilsētas dome: 862,00 LVL

ODIN/VITA: 125,45 LVL

 13  
 Breaking the borders
1.06.2008. 31.10.2008.

Projekta mērķis: caur neformālo izglītību veicināt jauniešu aktīvu līdzdarbību un starptautisko sadarbību jauniešu pasākumu organizēšanā, tādējādi attīstot solidaritāti jauniešu vidū un veicinot dažādu valstu jauniešu savstarpējo sapratni.

8 dienu ilga jauniešu starptautiska apmaiņa par tēmu starpkultūru  komunikācijas. 7 ODIN/VITA jaunieši pieņēma 25 jauniešus no 5 valstīm: Itālija (Leče), Moldova (Kišiņeva), Ukraina (Dņepropetrovska), Lietuva (Paņeveža) un Krievija (Jaroslavļa). Projekta noslēguma izveidoti bukleti angļu valodā par projekta norisi un izmantotām neformālās izglītības darba metodēm.

 26831,33 EUR (18857,16 LVL):

VA Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra : 21084,16 EUR (14818,00LVL)

ODIN/VITA: 5747,17 EUR
(4039,13 LVL)

 14  

 Darba programmas nosaukums:
NVO DARBĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA

Projekta nosaukums: Sabiedrības vienotībai
Darba programmas īstenošanas vieta: Daugavpils, Latgale, Latvija
Mērķis: veicināt indivīdu sociālo aktivitāti pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai, atbalstot brīvprātīgo darbu sociālās atstumtības mazināšanai un sabiedrības integrācijai

Projekta apraksts
Balstoties uz ODIN/VITA satūtiem biedrības padome izveidoja sekojošo darbības ilgtermiņa plānu 2008. 2011. gadiem:
    brīvprātīgo darba veicināšana
    sadarbības attīstīšana ar brīvprātīgo organizācijām, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām Latgalē, Latvijā, ārvalstīs, lai stiprinātu brīvprātīgo darbu Latgalē
    brīvprātīgo darba organizēšana (piesaiste, apmācība, motivēšana, darba koordinēšana) Daugavpilī
    lternatīvo sociālo pakalpojumu sniegšanai Daugavpils iedzīvotājiem
    materiāli tehniskā un cilvēkresursu atbalsta nodrošināšana Daugavpils NVO darbības (invalīdu, pensionāru un jauniešu NVO) attīstībai.
    Sabiedrības indivīdu līdzdalības veicināšana politikas procesā pašvaldības un valsts līmenī. Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanas pasākumi.
    Projektu sagatavošana
 Darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Grnta apmērs:
 
<2008> gads 17 787,28 EUR

<2009> gads - 24 000,00 EUR

<2010> gads- 30 000,00 EUR


 15    NVA Pasākums noteiktām personu grupām

Izveidotas 2 jaunas darba vietas (projektu asistents;  sekretāre) uz laiku no 1.09.2008. līdz 23.09.2010.

 
 16    Balū un Tu
11.11. 2009. 30.09.2010.

Projekta mērķis ir brīvprātīgā darba tradīciju nostiprināšana vietējā sabiedrībā, iesaistot jauniešus sociālo pakalpojumu sniegšanā un veselības veicināšanas pasākumos.

 Balū un tu" ir brīvprātīgo programma, kas veicinā pamatskolas bērnu (6 10 gadi) personisko attīstību.


 
Sorosa fonds Latvija

  2000,00 EUR
17
   NVA Pasākums noteiktām personu grupām

Izveidotas 2 jaunas darba vietas (informācijas ievadīšanas operatoram projektu asistentam) uz laiku no2010.gada līdz 2012.gadam
 
 18 Sociālo brīvprātīgo biedrības ODIN/VITA kapacitātes stiprināšana

01.01.2011. - 30.11.2011.

Projekta mērķis ir stiprināt ODIN/VITA kapacitāti, nodrošinot to darbības atbilstību visaugstākajiem kvalitātes standartiem un līdztekus veicinot to sniegto pakalpojumu pieejamību plašākai sabiedrībai.

Projekta galvenās aktivitātes ir publisko pakalpojumu pielāgošana kvalitātes standartiem, brīvprātīgā darba tradīciju nostiprināšana Latvijas politikas plānošanas un likumdošanas dokumentos.

 

17 050,07 LVL

 93 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7 % Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 19  
 

"Datorklases nodarbību organizēšana"

Uzņēmums Microsoft dāvināja biedrībai licencētas datorprogrammas bezmaksas Datorklases nodarbību vadīšanai.

 6997,00 LVL

 20  
Partnership for human security

 01.05.2011.- 30.09.2011.

 7 dienu laikā 30 jaunieši no Moldovas Republikas, Latvijas,Lietuvas, Itālijas, Ukrainas un Krievijas pulcēsies Ķišiņevā, lai apspriestu cilvēku drošību dažādos aspektos: ekonomikas, pārtikas,veselības, vides, personas, sabiedrības un politisko drošību. 21 668,00 EUR


Valsts aģentūra Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra:
18911,00 EUR

ODIN/VITA: 2757,00 EUR

 21   Stand up for your values

01/ 07 /2011 30/09/2011

Projekts apvieno 21 dalībnieku, kuri nedēļas laikā apspriedīs mūsdienu vērtību kopumu (ētikas, morālās, garīgas, ideoloģiskas (reliģijas, politiskās), sociālās un estētiskās vērtības).

Papildus diskusijām būs arī dažas lielas darbnīcas: kokapstrādes, dārzkopības, mākslas, mūzikas un multimediju darbnīcas. Apmaiņas rezultātā būs izveidots rotaļu laukums bērniem un doti divi koncerti: Ērberģes vietējiem iedzīvotājiem un sociālās aprūpes centra "Mēmeles" iemītniekiem.

 11018,00 EUR


Valsts aģentūra Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra:
10844,00 EUR

ODIN/VITA: 1086,00 EUR
 22
 "Make a hange"

01.10.2011. - 30.09.2012.
Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas "JAUNATNE" 2.akcijas Eiropas brīvprātīgais darbs ietvaros 18-gadīga Diāna no Krāslavas strādās kopā ar EBD brīvprātīgajiem no citām valstīm sabiedriskajā centrā Santjago de Compostelo (Spānijā) kopā ar jauniešiem un bērniem.

 10 874,02 EUR


Valsts aģentūra Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra:
10 793,26 EUR

ODIN/VITA: 80,76 EUR

 23    Projekts Big Brothers Big Sisters  
1.10.2011.-30.05.2012.

Brīvprātīgo mentoru programma tiek ieviesta sadarbībā ar Daugavpils 17.vidusskolu.

 ASV vēstniecības 2011.gada apbalvojuma Par jauninājumu darbā sabiedrības labā godalga 1000,00 USD
 24  
Service learning
01.01.2012. - 28.02.2013.

Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas "JAUNATNE" 2.akcijas Eiropas brīvprātīgais darbs ietvaros biedrība ODIN/VITA uzņem 3 brīvprātīgos no Latvijas un Turcijas. Jaunieši veiks darbu Vācu valodas un Vācijas novadmācības reģionālajā tālākizglītības centrā Daugavpils Universitātē, sociālajās mājās un jauniešu centros, vadīs prezentācijas skolās par savas valsts kultūru, par brīvprātīgo darbu, organizēs informatīvus un sporta aktivitātes jauniešiem un bērniem.

 26 739,48 EUR


Valsts aģentūra Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra:
26 494,52 EUR

ODIN/VITA: 244,96 EUR2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu