Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

APSTIPRIĀTS
Latvijas Neredzīgo biedrības kongresā
Cēsīs, 2007.gada 22. augusta


NOLIKUMS
PAR  LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS
TERITORIĀLAJĀM UN VIETĒJĀM ORGANIZĀCIJĀM1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1.1 Latvijas Neredzīgo biedrība  - saīsināti LNB (turpmāk tekstā – biedrība) satāv no  
       teritoriālajām organizācijām, kuras savukārt sastāv no vietējām organizācijām.
 1.2 Teritoriālo organizāciju izveido, reorganizē vai likvidē ar Biedrības Centrālās valdes    
       (turpmāk tekstā – CV) lēmumu, bet vietejās organizācijas – ar teritoriālās organizācijas   
       valdes lēmumu.
 1.3  Teritoriālajām organizācijām un vietējām organizācijām nav juridiskas personas statusa.
 1.4  Teritoriālajās organizācijas un vietējās organizācijas adrbojas saskaņā ar Latvijas Republikas     (turpmāk tekstā – LR) likumdošanu, Biedrības statūtiem un šo Nolikumu.

 2.  TERITORIĀLĀS ORGANIZĀCIJAS

 2.1  Teritoriālās organizācijas (turpmāk tekstā – TO) lēmējinstitūcija ir pārstāvju sapulce    
       (turpmāk tekstā konference), kuru sasauc ne retāk kā reizi 5 gados. Ārkārtas TO Konferenci 
       sasauc, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā desmitā daļa     attiecīgās  TO biedru vai CV,
       mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
2.2   TO Konference:
2.2.1. ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse ievēlēto pārstāvju. Lēmumus pieņem ar      
       balsu vairākumu no klātesošo pārstāvju sakaita. Ja Konference nav lemttiesīga kvoruma    
       trūkuma dēļ, tād 15 dienu laikā sasauc atkārtotu Konferenci ar to pašu darba kārtību un     
       pārstāvju sastāvu. Tādā gadījumā Konference ir lemttiesīga, ja piedalās ne mazāk kā viena     
       ceturtā daļa no pārstāvju kopskaita:
2.2.2. apspreiž TO valdes un revīzijas komisijas pārskatus un peiņem par  tiem lēmumus;
2.2.3. no rīcībspējīgiem Konferences pārstāvjiem uz laiku līdz 5 gadiem, atklāti vai aizklāti    
       balsojot,  ievēl TO valdi 3-10 cilvēku sastāvā un revīzijas komisiju 3-5  cilvēku sastāvā. TO    
       revīzijas komisijās nedrīkst ievēlēt attiecīgo TO valžu locekļus, vietējo organizāciju valžu    
       alocekļus;
2.2.4.  atklāti balsojot ievēl pārstāvjus Biedrības pārstāvju sapulcei (turpmāk tekstā – Kongress).    
       No pārstāvju sastāva izvirza kandidātus CV un Centrālās revīzijas komisijas vēlēšanām;
2.2.5. apspreiž un izlemj ar TO darbu saistītus jautājumus.
2.3   Konferenču starplaika visu TO darbu vada valde. TO  valdes sēdes sasauc pēc vajadzības,     
       bet ne retāk kā reizi   pusgadā. Ārkārtas TO valdes sēdes sasauc, ja to pieprasa viena triešā
       daļa valdes locekļu vai biedrības CV, dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
2.4   TO valde uz laiku līdz 5 gadiem, atklāti balsojot, no sava sastāva ievēl priekšsēdētāju un
        vietnieku. Priekšsēdētāju maiņas gadījumā 5 dienu laikā bijušais TO valdes priekšsēdētāis
        Biedrības CV priekšsēdētāja norīkotas pienņemšanas- nodošanas komisijas klātbūtnē nodod
        Visas lietas un materiālās vērtības jaunievēlētajam TO  valdes priekšsēdētājam.
2. 5. TO valde:
2.5.1. ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk ka puse  no locekļu skaita. Lemumus pieņem ar
         Balsu vairākumu no klātesošo locekļu skaista;
2.5.2. nodrošina šī Nolikuma, Biedrības augstākstāvošo institucīju, kā arī TO valdes lēmumu
          Savlaicīgu izpildi;
2.5.3. var izveidot vietējāsorganizācijas novados, rajonos, pilsētās, citas apdzīvotās vietas, kā arī
         Uzņemumos un iestādēs. Par to izveidošanu 2 nedeļu laikā paziņo Biedrības Centrālai valdei
         un attiecīgai pašvaldībai;
2.5.4. iesaista Biedrībā jaunus biedrus, it īpaši personas ar pilnīgu vai dalēju redzes zudumu ( turp-
         māk tekstā- personas ar redzes zudumu);
2.5.5. koordinē vietējo organizāciju darbu un sniedz tām nepieciešamo palīdzību;
2.5.6. organizē sabiedriskā aktīva sanaksmes, seminārus un citus pasākumus;
2.5.7. nosaka pārstāvju pārstāvības normu TO Konferencei un izvirza pārstāvjus dažadiem
         Biedrības pasākumiem;
2.5.8. organizē personu ar redzes zudumu sociālo rehabilitāciju, iesaista viņus profesionālajā
         apmācībā;
2.5.9. sadarbojoties ar pašvaldībām, medicīnas un izdlītības iestādēm, apzina savā reģionā
          pirmskolas un skolas vecuma vājredzīgus un neredzīgus bērnus un sniedz informāciju
          par rehabilitācijas un apmācības pieejamības iespējām;

2.5.10. sniedz informāciju par tehniskajiem palīglidzekļiem, konsultē par to pielietošanu, rūpējas 
           par  Biedrības biedru dzives kvalitātes uzlabošanu;

2.5.11. sadarbojas ar pašvaldību institūcijām, kā arī uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām
           personu ar redzes zudumu sociālo problēmu risināšanā;

2.5.12. var veikt saimniecisku darbību, saskaņojot ar Biedrības CV priekšsēdētāju;

2.5.13. ne retāk kā reizi gadā apspriež TO  valdes priekšsēdētāja pārskatu par  TO  valdes darbu;

2.5.14. izskata TO biedru iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus;

2.5.15. kārto TO biedru reģistru pēc Biedrības Centrālās valdes apstiprinātas formas. Par izmaiņām
           TO biedru reģistrā paziņo Biedrības CV  viena mēneša laikā;

2.5.16. iekasē iestāšanās, biedra naudu un izsniedz biedra karti;

2.5.17. organizē biedriem atpūtas pasākumus;

2.5.18. popularizē Biedrības darbību;
 2.6.    TO valdēm var būt algotidarbinieki, kurus, saskaņā ar darba līkumdošanu, darbā pieņiem un
           atbrīvo Biedrības CV priekšsēdētājs pēc attiecīgās TO valdes priekšsēdētāja ieteikuma.

2.7.    TO valdes priekšsēdētājs:

2.7.1.  vada TO valdes darbu, bez pilnvaras darbojas TO valdes vārdā saskaņā ar Biedrības
          statūtiem un šo Nolikumu, Atbild par TO darbu;

2.7.2. atbild par TO valdei lietošanā nodotā kustamā un nekustamā īpašuma saglabāšanu un
          Izmantošanu. Nodrošīna informācijas pieejamību sabiedrībai;

2.7.3. atbild par TO valdes uzskaites, fīnansu, korespondences u.c. dokumentācijas atbilstību CV
          Lietvedības instrukcijai ;

2.7.4. organizē TO valdes, Konferences, Biedrības Kongresa un CV lēmumu ( par attiecīgo TO)
          Izpildi;

2.7.5. nepieciešamības gadījumos organizē apgādi ar tehniskiem palīglīdzekļiem;

2.7.6. organizē personu ar redzes zudumu sociālo rehabilitāciju;
 
2.7.7. sadarbojas ar citām invalīdu biedrībām un organizācijam Latvijā un arzemēs;

2.7.8. koordinē vietējo organizāciju darbu;

2.7.9. organizē kultūras, sporta, atpūtas u.c. pasākums;

2.7.10. veic biedru apsekošanu(apmeklēšanu);

2.7.11. organizē projektu izstrādi un iesniegšanu  dažādu fondu unpalīdzības programmu rīkotajos
           konkursos;

2.7.12. palīdz vientuļiem biedriem, maznodrošinātajiem un daudzbērnu ģimenēm saņemt materiālos
           pabalstus vai cita veida palīdzību;

2.7.13. palīdz biedrus iekārtot sociālās aprūpes iestādēs vai sociālajās mājas;

2.7.14. iesaista Biedrībā jaunus biedrus;

2.7.15. katrā valdes sēdē sniedz informāciju par sēžu starplaikā paveikto darbu. Sniedz
           Konferencei Pārskatu par TO valdes darbu;

2.7.16. TO valdes priekšsēdētājs strādā sabiedriskā kārtā.

2.8.      TO revīzijas komisija:

2.8.1.   ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no locekļu skaita. Lēmumus pieņiem ar 
           balsu vairākumu no klātesošo locekļu skaita;

2.8.2.   no sava vidus, atklāti balsojot, ievēl priekšsēdētāju un sekretāru;

2.8.3.   veic revīzijas ne retāk kā reizi gadā;

2.8.4.   darbojas sabiedriskā kārtā saskaņā ar šo Nolikumu un Biedrības statūtiem. TO valdes
           apmaksā tikai revīzijas komisiju darības faktiskos izdevumus, kas ik gadu pēc revīzijas 
           komisijas pieprasījuma jāiekļauj TO valžu tāmēs;

2.8.5.   pārbaudes aktus un priekšlikumus darba uzlabošānai izskata revidējamās institūcijas sēdēs.
           Domstarppības starp revīzijas komisiju un revidējamo institūciju izskata Biedrības
           Augstākstāvoša institūcija;

2.8.6.   revīzijas akta kopiju meneša laikā pēc tā izskatīšanas TO valdes sēdē nosūta Biedrības
           Centrālai revīizijas komisijai un CV;

2.8.7.   par savu darbu sniedz pārskatu TO Konferencei.

2.8.8.   revidē
2.8.8.1. TO un tajā ietilpstošo vietējo organizāciju darbu;

2.8.8.2. Biedrības statūtos un šajā Nolikumā noteikto prasību, Biedrības augstākstāvošo institūciju,
            kā arī TO valdes lēmumu izpildi;

2.8.8.3. iestāšanās un biedra naudas iekasēšanas atbilstību CV noteiktai kārtībai;

2.8.8.4. sūdzību un iesniegumu izskatīšanas atbilstību LR likumdošanai;

2.9.      TO revīzijas komisijas locekļiem ir tiesības piedalīties TO valdes sēdē kā padomdevējiem;


3.        Vietējās organizācijas

3.1.     Biedrības vietējās organizācijas lēmējinstitūcija ir vietējas organizācijas biedru sapulce, kuru
          sasauc ne retāk kā reizi 5 gados. Ārkārtas biedru sapulci sasauc, ja to rakstveidā pieprasa 
          ne mzāk kā desmitā daļa organizācijas biedru vai attiecīgā TO valde mēneša laikā pēc
          pieprasijuma saņiemšanas.

3.2.    Vietējas organizācijas biedru sapulce:

3.2.1.  ir lemtttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse biedru. Lēmumus pieņiem ar balsu
          vairākumu no klātesošov biedru skaita. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma
          dēļ, tad 15 dienu laikā sasauc atkārtotu biedru sapulci ar to pašu darba kārtību. Tādā 
          gadījumā biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi biedri no vietējās
          organizācijas bidru skaita;
3.2.2. apspriež vietējās organizācijas valdes priekšsēdētāja pārskatu par valdes darbu;

3.2.3. uz laiku līdz 5 gadiem, atklāti balsojot, ievēl valdi 1 līdz 5 locekļu sastāvā, ja valdē ir vairāk
         ne kā viens locekļis, tad valde no sava sastāva uz laiku līdz 5 gadiem atklāti balsojot ievēl
         priekšsēdētāju.

3.2.4. ievēl pārstāvjus TO Kovferencei;

3.2.5. apspriež un izlemj citus vietējās organizācijas darba jautājums.

3.3.    Biedru sapulču starplaikā visu vietējās organizācijas darbu vada vietējās organizācijas valde.
         Ja valdē ir tikai 1 locekļis, viņš pilda arī priekšsēdētāja pienākums. Priekšsēdētāja maiņas
         gadījumā, 5 dienu laikā bijušais valdes priekšsēdētājs attiecīgās TO valdes priekšsēdētāja
         norīkotas pieņiemšanas- nodošanas komisijas klātbūtnē nodod visas lietas un materiālās
         vērtības jaunievēlētajam valdes priekšsēdētājam;
         Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no ievēlēto locekļu skaita, lēmumus
         Pieņiem ar balsu vairākumu no klātesošo locekļu skaita. Vietējās organizācijas valdes sēdes
         sasauc pēc vajadzības. Ārkārtas vietējās organizācijas valdes sēdes sasauc, ja to pieprasa  
         viena triešā daļa valdes locekļu vai attiecīgās TO valde, 10 dienu  laikā pēc pieprasījuma
         saņiemšanas.

3.4     Biedrības vietējās organizācijas valde:

3.4.1. nodrošina Biedrības statūtu, šī Nolikumu un Biedrības augstākstāvoša institūciju, kā arī
         Vietējās organizācijas valdes lēmumu savlaicīgu izpildi;

3.4.2. apzina savā teritorijā dzīvojošas personas ar redzes  zudumu un sniedz tām informāciju
          par Biedrības darbību;

3.4.3. apspriež vietējās organizācijas valdes priekšsēdētāja pārskatu par valdes dsrbu;

3.4.4. informē personas ar redzes zudumu un vietējās pašvaldības par sociālās rehabilitācijas
         un tehnisko  palīglīdzekļu saniemšanas iespejām;

3.4.5. sadarbojas ar pašvaldībam, uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm personu ar redzes
         zudumu sociālo problēmu risināšanā.LNB  Centrālās valdes priekšsēdētājs                                    E. Zariņš
 
    
         
       
        

               

©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu