Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

Elpa » Nolikums
 
BIEDRĪBAS
 
 
„Neredzīgo sporta klubs „Elpa””
 
 
STATŪTI
 
1.nodaļa.
Biedrības nosaukums

  1.1. Biedrības pilns nosaukums latviešu valodā ir „Neredzīgo sporta klubs „Elpa”” (turpmāk tekstā „Klubs”) Biedrības nosaukuma saīsinājums ir NSK „Elpa”.
 
2. nodaļa.
Darbības mērķis

2.1. Kluba darbības mērķi ir:
2.1.1. veicināt neredzīgo sporta attīstību, sekmēt viņu iesaistīšanos sporta pasākumos un meistarības paaugstināšanā, sekmēt invalīdu rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā, popularizējot sportu kā līdzekli cilvēku fiziskai, garīgai un psiholoģiskai rehabilitācijai, veselības nostiprināšanai, palīdzot atgriezties pilnvērtīgā sabiedriskajā dzīvē.
2.1.2. piedalīties likumu un citu normatīvo aktu izstrādē un esošo likumu realizēšanā, lai aizstāvētu invalīdu intereses un tiesības;
2.1.3. veicināt valdības, pašvaldību un sabiedrības labvēlīgu attieksmi, izpratni un atbalstu pret invalīdiem, viņu problēmām.

3.nodaļa.
Darbības uzdevumi         

3.1. Kluba darbības uzdevumi ir:
3.1.1. sadarboties ar citām institūcijām, iesaistīt neredzīgos sportistus sporta pasākumos, fiziskās aktivitātēs, gādājot par nepieciešamajām sporta bāzēm un sporta inventāru;
3.1.2. kopīgi ar citām sporta organizācijām piedalīties, kā arī organizēt un rīkot veselības un sporta pasākumus, sacensības, treniņnometnes u.c. aktivitātes;
3.1.3. veidot un izstrādāt informatīvus, izglītojošus ar sportu saistītus materiālus;
3.1.4. organizēt sanāksmes, konferences, seminārus, nodarbības, pieredzes apmaiņas braucienus par neredzīgo un vājredzīgo sporta un fiziskās kultūras jautājumiem;
3.1.5. gatavot sportistus Latvijas, Eiropas un pasaules čempionātiem, starptautiskiem
sporta sarīkojumiem, Paraolimpiskajām spēlēm;
3. l .6. veidot un koordinēt sporta sekcijas; 
3.1.7. organizēt un piedalīties profesionālās meistarības paaugstināšanas kursos.
 
4.nodaļa.
Biedrības darbības termiņš

4.1. Klubs nodibināts uz nenoteiktu laiku.
               
5.nodala.
Darbības teritorija

5.1. Kluba darbības teritorija ir Latvijas Republika.

6.nodaļa.
Biedru uzņemšana Biedrībā un izslēgšana

6.1. Par Kluba biedru var kļūt Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji, kas ir I, II vai III grupas
redzes invalīdi, kā arī to sabiedrotie, kuri ir ieinteresēti kluba sekmīgā darbībā un atzīst organizācijas statūtus.

6.2. Lai kļūtu par Kluba biedru, valdei jāiesniedz rakstisks pieteikums.
6.3. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem aizklāti balsojot. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
6.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru kopsapulcē. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu, bet ne ātrāk kā pēc gada.
6.5. Kluba biedru valde var izslēgt par šādiem pārkāpumiem:
6.5.1. kopsapulces un valdes lēmumu nepildīšana; 
6.5.2. savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;
6.5.3. cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.
6.6. Jautājumu par Kluba biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem aizklāti balsojot. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram 5 dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
6.7. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru kopsapulcē.
 
 
7.nodaļa.
Biedru tiesības un pienākumi

7.1. Kluba biedru tiesības:
7.1.1. piedalīties Kluba pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā;  
7.1.2. saņemt informāciju par Kluba darbību, tai skaitā, iepazīties ar visu Kluba institūciju protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem;
7.1.3. piedalīties visos Kluba organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Kluba darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
7.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās;     
7.1.5. brīvi izstāties no Kluba, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.    
7.2. Kluba biedru pienākumi ir:
7.2.1. ievērot Kluba statūtus un pildīt kopsapulces, valdes lēmumus; 
7.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
7.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Kluba mērķu un uzdevumu realizēšanu:
7.2.4. augsti turēt Kluba labo vārdu, nepieļaut rīcību, kas grauj kluba reputāciju sabiedrībā.

8.nodaļa.
Augstākā lēmējinstitūcija - Kopsapulce

8. l. Kluba augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce.
8.2. Kārtējo kopsapulci sasauc koordinators pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.
8.3. Ārkārtējo kopsapulci sasauc koordinators saskaņā ar statūtiem pēc valdes priekšsēdētāja, valdes, revidenta, vai 1/10 daļas biedru pieprasījuma ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas.
8.4. Koordinators nosaka kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību, ievērojot pieteikuma prasības.
8.5. Koordinatora pienākums ir par kopsapulci izziņot rakstiski, telefoniski vai kā citādi, lai kluba biedri ziņu saņemtu ne vēlāk kā vienu nedēlu pirms kopsapulces sanākšanas.
8.6. Kopsapulci atklāj koordinators. Persona, kas atklājusi kopsapulci, vada to līdz kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanai.
8.7. Kopsapulces sākumā tiek ievēlēts protokolists, apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.
8.8. Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās vairāk par pusi balstiesīgo biedru.
8.9. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balstiesīgajiem biedriem.
8.10. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz puse kluba biedru pieprasa aizklātu balsojumu.
8.11. Kopsapulces norise tiek protokolēta.
8.12. Kopsapulces protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Klubavaldes atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai valdes priekšsēdētājs viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē. 
8.13. Kopsapulcei ir tiesības:         
8.13. l. apstiprināt kluba statūtus un grozījumus tajos;
8.13.2. ievēlēt valdi;
8.13.3. ievēlēt revidentu; 
8.13.4. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;
8.13.5. izveidot uzņēmējsabiedrības un organizācijas, kā arī lemt par dalību tajās;
8.13.6. lemt jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu:
8.13.7. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju;
8.13.8. izlemt citus jautājumus.    

9.nodala.
Pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija - Valde

9.1. Kluba pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir valde.
9.2. Kluba valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem. Valde pati sadala pienākumus valdes locekļu starpā.
9.3. Kluba valdi ievēl kopsapulce uz diviem gadiem.
9.4. Valde:           
9.4.1. nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi;              
9.4.2. ievēl Kluba koordinatoru uz noteiktu laiku;
9.4.3. vada un pārzina Kluba lietas;
9.4.4. pārvalda Kluba mantu un rīkojas ar tā līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un kopsapulces lēmumiem;
9.4.5. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Kluba darbībā;

9.4.6. veic citus Kluba darbībai nepieciešamos pasākumus.
9.5. Valdes sēdi sasauc valdes priekšsēdētājs vai vismaz divi valdes locekļi. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 2/3 valdes locekļu. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz 2/3 valdes locekļu.
 
10. nodaļa.
Izpildinstitūcija – Koordinators

10.1. Kluba ikdienas darbu vada Kluba koordinators.
10.2. Kluba koordinatoru ievēl valde uz noteiktu termiņu.
10.3. Koordinators:   
10.3.1. nodrošina kopsapulču un valdes lēmumu izpildi;
10.3.2. savas kompetences ietvaros vada un pārzina Kluba lietas;
10.3.3. pārstāv Kluba intereses jebkuru veidu attiecībās ar trešajām personām, valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmumos, kā arī ārzemju un starptautiskajās organizācijās;
10.3..4. paraksta civiltiesiskus darījumus;  
10.3.5. veic uzdevumus Kluba budžeta ietvaros;     
10.3.6. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Kluba darbībā;
10.3.7. savlaicīgi sagatavo un iesniedz valdei un kopsapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus;
10.3.8. izlemj citus ikdienas jautājumus.
10.9. Kopsapulce vai valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, koordinatoram irnepieciešama kopsapulces vai attiecīgi valdes piekrišana.

11.
nodaļa.
Finansiālās un saimnieciskās darbības revīzijas institūcija

11.1. Kluba darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz diviem gadiem.
11.2. Kluba revidents nevar būt Kluba valdes biedrs.
11.3. Kluba revidents:     
11.3.1. veic Kluba dokumentācijas, mantas un finansu līdzekļu revīziju:
11.3.2. dod atsauksmes par vadības institūciju darbību;
11.3.3. dod atsauksmes par Kluba budžetu un gada pārskatu;
11.3.4. izvērtē Kluba grāmatvedības un lietvedības darbu;
11.3.5. sniedz ieteikumus par Kluba finansu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;
11.3.6. veic citus kopsapulces uzticētos uzdevumus.
11.4. Revidents veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
11.5. Kopsapulce nevar apstiprināt Kluba gada pārskatu un bilanci bez Kluba revidenta
slēdziena.             


12.nodaļa.

Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

12.1. Kluba līdzekļus veido:
12.1.1. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
12.1.2. ienākumi no uzņēmējdarbības;
12.1.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Kluba uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
12.1.4. i, dotācijas, subsīdijas, kas  iegūtas no  citām  organizācijām,  fondiem, uzņēmumiem;
12.1.5. citi atļauti ienākumi.
12.2. Kluba līdzekļi saskaņā ar kopsapulces vai valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
12.2.1. mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
12.2.2. darbinieku algošanai;
12.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Kluba darbības nodrošināšanu.
12.2.4. jebkuri ienākumi, īpašumu dividendes nedrīkst kalpot par Kluba dalībnieku peļņas avotu;
12.3. Par Kluba līdzekļu izmantošanu atbild koordinators, bet kontroli - revidents.
12.4. Kluba paraksta tiesības ir koordinatoram. Par paraksta tiesību piešķiršanu citām personām lemj valde.
   
 
Statūti apstiprināti NSK „Elpa” Kopsapulcē Daugavpilī, 2005.gada 11. februārī
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu