Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistra
Rīgā, 2006.gada 19   janvāri
Ar Nr. 40008022326

Invalīdu sporta klubs " Daugavpils "

STATŪTI


l. nodaļa.
Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir invalīdu sporta klubs " Daugavpils " (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.nodaļa.
Biedrības vispārējais mērķis

2.1. Biedrības mērķis ir iesaistīt invalīdus patstāvīgās sporta nodarbības , organizēt un rīkot visu līmeņu sporta sacensības , piesaistīt viņu ģimenes locekļus 5 veidot kluba izlases komandas sporta sacensībām visos līmeņos un grupās .

3 . nodala.
Biedrības uzdevumi

3.1. Biedrības uzdevumi ir :
3.1.1. radīt piemērotus apstākļus veselīgas atpūtas , garīgo un fizisko spēku atjaunošanai, augstu sporta rezultātu sasniegšanai;
3.1.2. veikt pasākumus sadarbībai ar Latvijas un ārvalstu radniecīgām sporta organizācijām ;
3.1.3. iesaistīties visos sporta pasākumos , kurus organizē Latvijas Cerebrālas paralīzes un ratiņnieku sporta federācija , kā ari
         sadarboties Ar šo organizāciju kā patstāvīga juridiskā persona ,
3.1.4. piedalīties visos Latvijas Paraolimpiskās komitejas rīkotajos pasākumos ;
3.1.5. ar masu mēdiju palīdzību popularizēt Biedrības darbību , tādejādi pievēršot uzmanību invalīdu sporta attīstības problēmām un piesaistīt jaunos biedrus
3.1.6. piedalīties projektu rakstīšanā , iesniegšanā dažādos ES un citos fondos un veiksmīga iznākuma rezultātā saņemt finansējumu no tiem .

4 .nodaļa.
Biedrības darbības termiņš
4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5 .nodaļa.
Biedru iestāšanās, izstāšanās vai izslēgšanas priekšnoteikumi
5.1. Par Biedrības biedriem var būt invalīdi, iesniedzot noteiktas formas rakstisku anketu iesniegumu , izrakstu no slimības
      diagnozes ( kopija ), 2 fotogrāfijas 3X4, iemaksā biedru iestāšanās nauda Biedrības valdes noteiktajā apmērā . Pieteikuma
      formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk
      kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu ir
      jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma
      pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja
      lūgumu pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa
      izbeigšanās.
5.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
5.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu ja:
5.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
5.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
5.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
5.5.4. biedrs veic citu darbību kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
5.5.5. par darbību , kas ir pretrunā ar sporta ētikas un morāles principiem ;
5.5.6. gada laikā nepiedalās sacensībās .
5.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam   vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.7. Ja biedra dalība Biedrībā izbeidzas , statūtos paredzētā un iemaksātā
biedra nauda viņam-netiek atmaksāta .

6.nodaļa.
Biedru tiesības un pienākumi.
6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu aizstāvēt savu viedokli,
6.1.4. piedalīties ar balsstiesībām Biedrības kopsapulcē un tikt ievēlētam valdē , par prezidentu vai viņa vietnieku ;
6.1.5. aktīvi piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos .
6.1.6. Biedrības biedrs , kurš palīdz atrast sponsoru Biedrības darbībai ir tiesīgs saņemt līdz 10 % lielu apbalvojumu no pārskatāmās summas uz Biedrības konta rēķinu .
6.1.7. var izmantot sporta inventāru Biedrības bāzē .
6.2. Biedrības biedru pienākumi:
6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
6.2.2. regulāri maksāt ikgadējo biedra naudu, kuras apmēru noteikusi valde statūtos noteiktajā termiņā ;
6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu, popularizējot tos Latvijā un ārzemēs ;
6.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību , kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā ;
6.2.5. izstājoties no Biedrības , vai atsacīšanās gadījumā no uzticētā pienākuma veikšanas Jāiesniedz iesniegums Biedrības valdei 6.2.6.
Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

7.nodaļa.
Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 01 . maijam , kurā izskata sporta kalendāru un finansiālos izdevumus šiem pasākumiem.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta^ ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, paziņojot katram biedram dienas kārtību rakstiski, telefoniski, e pasts vai SMS.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga., ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.9. Biedrības sapulci var vadīt prezidents , ja biedri neievēl citu vadītāju . Biedrības sapulces gaita tiek protokolēta . Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists .

8.nodaļa.
Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde., kas sastāv no prezidenta un četriem
valdes locekļiem.
8.2 . Biedrības prezidents un valde tiek ievēlēti uz trim gadiem .
8.3. Biedrības valde un prezidents no sava vidus ievēl prezidenta vietnieku .
8.4. Prezidentam ir pirmā paraksta tiesības bankas ., finansu un citos dokumentos , grāmatvedim ir otrā paraksta tiesības .
8.5. Biedru sapulce no sava vidus ievēl valdi un prezidentu, kurš organizē valdes darbu.
8.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus^ kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.7. Prezidents pārstāv Biedrību atsevišķi. bet valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt biedrību kopīgi ar vēl diviem valdes locekļiem , vai arī divi valdes locekļi kopā ar prezidentu.
8.8. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības , ja to nav noteikusi valde vai biedru sapulce .
8.9. Valdes locekļiem jābūt rīcībspējīgām fiziskām personām .
8.10. Valde ir lemttiesīga , ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no visiem valdes locekļiem . Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu . Gadījumā ja ir vienāds balsu skaits , izšķirošā balss ir prezidentam .
8.11. Valdes sēde tiek sasaukta ne retāk kā reizi mēnesī vai arī pēc nepieciešamības biežāk un tā tiek protokolēta .

9.nodaļa.
Revīzijas komisija
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem .
9.2. Pēc revīzijas komisijas ievēlēšanas ., tā no sava sastāva ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju .
9.3. Biedrības revīzijas komisijas loceklis nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.4. Revīzijas komisija :
9.4.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.4.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.5. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

lO. nodaļa.
Biedru nauda
10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā līdz tekošā gada 01 . aprīlim tādā apmērā , kā tas noteikts ar valdes sēdes lēmumu.

Sabiedriskās organizācijas pārreģistrēšanas par biedrību pilnvarotie pārstāvji:

V . Ševčenko
S . Andrejevs

Statūti apstiprināti pārreģistrēšanas sapulcē Daugavpilī , 2005 .gada . 21 . septembrī

©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu