Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Starptautiskā ģimenes diena

2011. gadā 12 maijā 13.00 Invalīdu biedrības telpās notika pasākums, kas rīkoja Sociālo lietu pārvalde, kurš bija veltīts Starptautiskai ģimenes dienai. Pie mums atnāca Sociālo lietu pārvaldes vadītājas p.i. Svetlana Gavrilova ar speciālistiem no dažādām nodaļām (Lilita Gadzāne, Lilija Kudrjašova, Silvija Čerenko, Tatjana Bulvāne). Katra no viņām stāstīja par iespēju saņemt pakalpojumus, atlaides un par citiem jautājumiem, kuri skar invalīdus.

Svetlana Gavrilova stāstīja par iespēju cilvēkiem ar invaliditāti bezmaksas mācīties Jūrmalā (Jaundubulti), kur var iegūt dažādas specialitātes. Pirms iestāšanas ir iespēja aizbraukt uz pārbaudes laiku uz divām nedēļām un pēc tā rezultātiem nolemt „tālāko ceļu”.(www.siva.gov.lv) Daugavpils pilsētas invalīdu biedrības priekšsēdētāja Vanda Mihailova kopā ar biedrības biedriem, kuri atnāca uz šo pasākumu, lai satiktu Sociālo lietu pārvaldes darbiniekus, saņemt informāciju par pakalpojumiem, uzdod jautājumus. Biedrības telpā sapulcējās daudz cilvēku, kuri aktīvi piedalījās dialogā. Interesējas par trūcīgo statusu piešķiršanu, par vasaras nometnēm bērniem un par iespēju ārstēties rehabilitācijas centros Latvijā.

Pasākuma beigās uzstājās Katrīna Želinska un Diāna Karpenko no vokālās studijas ” Benefis” (vadītāja Jeļena Tomingas), kuras izpildīja dziesmas latviešu, krievu un angļu valodā un bija pieņemti publikai na „urrā”.
Mēs esam pateicīgi par informācijas sniegšanu, aktīvu sadarbību un par iespēju satikt Sociālo lietu pārvaldes pārstāvjus „savās mājās”.

Autors: Andrejs Metlovs, Zoja Podgaiska
Avots:  www.dib.lvВ помещении Общества инвалидов, 2011 года 12 мая в 13.00  дня, состоялось мероприятие посвященное Международному дню семьи, которое организовывало Управление социальных дел.
К нам пришли: и.о. руководителя – Светлана Гаврилова со специалистами из разных отделов (Лилита Гадзане, Лилия Кудряшова, Сильвия Черенко, Татьяна Булване). Каждая из них рассказала о возможностях получения услуг, скидок и о других вопросах, интересующие инвалидов.


Светлана Гаврилова рассказала о возможности бесплатного обучения людей с инвалидностью в Юрмале (Яундубулти), где можно получить образование по разным специальностям. Перед поступлением, есть возможность приехать на две недели и проверить свои знания и после результатов выбрать «дальнейший путь».
Председатель общества инвалидов Ванда Михайлова вместе с членами общества, собрались на это мероприятие, чтобы встретить руководителя и сотрудников Управления социальных дел, получить информацию о услугах, задать вопросы. В помещении Общества инвалидов было многолюдно, люди активно участвовали в диалоге. Они интересовались о присвоении статуса малоимущего, о летних лагерях для детей, про возможность лечения в реабилитационных центрах Латвии.

В заключении мероприятия выступили Катрина Желинска и Диана Карпенко из вокальной студии «Бенефис» (руководитель Елена Томингас), которые исполняли песни на латышском, русском и английском языках и были приняты публикой на «Ура».
Мы благодарны за получение информации, активное сотрудничество и за возможность встретить руководителя и сотредников Управления социальных дел в «своём доме».

Автор: Андрей Метлов, Зоя Подгайска
Источник: www.dib.lvPublicēts: 13.05.11 Skatīts 1740


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu