Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Solis vienlīdzības virzienā / Шаг в сторону равноправия

Cilvēku ar invaliditāti diskriminācija attiecas uz maz izzinātām sfērām. Daudzi invalīdi jau ir saskārušies ar šo problēmu, kad invalīds ratiņkrēslā  nevar  tikt aptiekā un nopirkt sev zāles, tā kā nav pandusa, vai ir iebūvēts nepareizā leņķī, vai arī ir durvis šauras un atveras uz ārpusi, vai arī pie aizvērtām durvīm ir uzraksts „Atslēgas pie dežuranta”. Cilvēki ar invaliditāti arī grib mācīties, sapņo iegūt izglītību, bet viņi ir neredzīgi un nedzirdīgi un ne katra mācību iestāde var nodrošināt viņu papildus vajadzības. Cīņā ar diskrimināciju sabiedrībā ir domāts nodrošināt vides un informācijas pieejamību visiem neatkarīgi no fiziskā un garīgā veselības stāvokļa, tiesībām uz izglītību, darbu un atpūtu. Lai noskaidrotu, kā risinās diskriminācijas problēma cilvēkiem ar invaliditāti mūsu pilsētā un kā var uzlabot esošo situāciju, Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA” un Daugavpils pilsētas dome realizē projektu „Solis vienlīdzības virzienā”, no Latvijas Sabiedrības Integrācijas fonda. Projekts tiek veidots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.


Pirmā etapa gaitās 2007. gada jūlijā sākās darbs pie invalīdiem sabiedrisko organizāciju portāla veidošanas, kurā viņi varēs ievietot informāciju par savu organizāciju un pasākumiem. Tiek veidota izstāde „Līdzāspastāvēšana”. Šī izstāde ļaus tās apmeklētājiem paskatīties uz cilvēku ar invaliditāti dzīvi no cita skatu punkta. Jo cilvēki ar invaliditāti negrib, lai viņus žēlotu un negaida līdzjūtības. Viņi ir tādi paši sabiedrības locekļi, kā pārējie cilvēki. Viņi var un grib strādāt uzņēmumos, nodarboties ar sportu, lasīt grāmatas, strādāt ar datoru, izklaidēties. Tāpēc nevajag aizmirst, piemēram, ka pie ieejas vajadzīgs panduss, kuru varētu lietot invalīdi ratiņkrēslos; pirmais un pēdējais pakāpiens ir jāatzīmē ar dzeltenu svītru, bet luksaforam jābūt ar skaņas signālu, kurš informē neredzīgo, ka ir iedegta zaļā gaisma.

Projekta otrajā etapā 2008. gada 11. martā notika nevalstisko organizāciju pārstāvju pirmais informatīvais seminārs, kura mērķa auditorija ir cilvēki ar invaliditāti. Pirmajā seminārā tā dalībnieki sīki izskatīja sociāli politisko situāciju valstī, pilsonības un sabiedrības integrācijas jautājumus. Nākošie četri informācijas semināri būs par tādām tēmām kā: cilvēku ar invaliditāti darba un apmācības iespējas; diskriminācija (piemēri, lēmumi, ārzemju pieredze); sabiedrības pasākumu organizēšana un to realizācijas procesi Latvijā; darbs ar masu saziņas līdzekļiem; pandusu un autostāvvietu celtniecības tehniskie normatīvi un prasības, un darba vietu organizācija invalīdiem.

Iepazinušies ar aktuālo uz cilvēku ar invaliditāti šodienas dzīvi un problēmām Daugavpilī, Latvijā un citās valstīs, projekta dalībnieki un organizatori izvedīs cilvēku ar invaliditāti vides pieejamības, nodarbības iespēju, apmācības un brīvā laika pavadīšanas monitoringu Daugavpilī.

Projekta koordinatore N. Demjaņenko pateicas Daugavpils pilsētas domes, Sociālo lietu pārvaldes, Naturalizācijas pārvaldes Daugavpils filiāles un masu informācijas līdzekļu darbiniekiem par atbalstu un sadarbību. Jo tikai kopējs darbs ļauj sasniegt lielus rezultātus. Tad izdarīsim kopā soli vienlīdzības virzienā!

Kontaktinformācijai:
Projekta koordinatore „Solis vienlīdzības virzienā”
N. Demjaņenko (mob. 2 6896280, e-pasts: nataljadem@yahoo.de)Дискриминация людей с инвалидностью относится к мало изученным сферам. Многие инвалиды уже столкнулись с этой проблемой тогда, когда инвалид-колясочник не может заехать в аптеку и купить себе лекарства, так как пандус отсутствует или построен под неправильным углом, или дверь узкая и открывается наружу или на закрытой двери висит табличка «Ключи у дежурного.». Люди с инвалидностью тоже хотят учиться, мечтают получить образование, но они незрячие или неслышащие, и не каждое учебное учреждение может ответить их дополнительным нуждам. Борьба с дискриминацией в обществе подразумевает обеспечить доступность среды и информации для всех независимо от состояния их физического и умственного здоровья, права на образование, работу и досуг. Чтобы выяснить, как решается проблема дискриминации людей с инвалидностью в нашем городе и как можно улучшить существующую ситуацию, Общество социальных добровольцев “ODIN/VITA” и Даугавпилсская городская Дума реализуют проект „Шаг в сторону равноправия” („Solis vienlīdzības virzienā”) от Фонда общественной интеграции (Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds). Проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза.

В ходе 1-го этапа, в июле 2007 года началась работа над созданием портала для  общественных организаций инвалидов, на котором они смогут разместить информацию о своей организации и мероприятиях. Создаётся выставка «Сосуществование» («Līdzāspastāvēšana»). Данная выставка позволит её зрителям взглянуть на жизнь людей с инвалидностью с другой точки зрения. Ведь люди с инвалидностью не хотят, чтобы их жалели и  не ждут сочувствия. Они такие же члены общества как и остальные люди. Они могут и хотят работать на предприятиях, заниматься спортом, читать книги, работать на компьютере,  мастерить поделки и развлекаться. Однако, при этом, не надо забывать, например, что у входа в здание нужен пандус, которым могут пользоваться инвалиды в колясках; первая и последняя ступени лестниц должны быть отмечены жёлтой полосой, а у светофора должен быть звук, информирующий незрячего, что включён зелёный свет.  

На 2-ом этапе проекта  11 марта 2008 года прошёл 1-ый информативный семинар для представителей негосударственных организаций, целевой аудиторией которых являются люди с инвалидностью. На первом семинаре участники подробно рассмотрели социально политическую ситуацию в государстве,вопросы гражданства и интеграции общества.
Последующие четыре информационных семинара пройдут на такие темы, как:  возможности работы и обучения для людей с инвалидностью;  дискриминация ( примеры, решения, иностранный опыт); организация общественных мероприятий и процессы их реализации в Латвии; работа со средствами массовой информации; технические нормативы и требования при строительстве пандусов, автостоянок и организации рабочего места для инвалидов.

Ознакомившись с актуальной на сегодняшний день жизнью и проблемами людей с инвалидностью в Даугавпилсе, в Латвии и других странах, участники и организаторы  проекта проведут мониторинг Даугавпилса по доступности среды для людей с инвалидностью, возможности занятости, обучения и проведения свободного времени.

Координатор проекта Н.Демьяненко благодарит работников Даугавпилсской городской Думы, Управления социальных дел, Даугавпилсского филиала Управления натурализации и средств массовой информации за поддержку и сотрудничество. Ведь только совместная работа позволяет достичь больших результатов. Так сделаем вместе шаг в сторону равноправия!


Для контактной информации:
Координатор проекта «Шаг в сторону равноправия»
Наталья Демьяненко (моб. 2 6896280, e-mail: nataljadem@yahoo.de)
Publicēts: 11.03.08 Skatīts 1297


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu