Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


"ODIN/VITA" Datorklases modernizācija

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013.g.  pirmās stratēģijas “Mūžizglītība cilvēka radošā potenciāla un dzīves kvalitātes izaugsmei” īstenošanai  “ODIN/VITA” popularizē  mūžizglītību kā līdzekli, kas sekmē cilvēku uzņēmību, nodarbinātību un pielāgošanās spējas, aktīvu pilsonisku līdzdalību, sociālo iekļautību un  personīgo pašpilnveidi.

Līdz ar to laikā no 2007.gada decembra līdz 2008.gada martam Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA” ieveda projektu “Nodarbību un aktivitāšu atbalsta centra („NAAC”) Datorklases modernizāciju”. Projektu finansēja Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (2 750,00 LVL – divi tukstoši lati septiņisimti piecdesmit lati), Daugavpils pilsētas dome (862,00LVL-astoņi simti sešdesmit divi lati) un biedrība “ODIN/VITA” (130,00 LVL -viens simts trīsdesmit lati).

Projekta rezultātā tika veikta veco datoru apskate un iespējāma modernizācija, un iegādāti 6 jaunie datori ar licenzētām atnivīrusu programmām. Tagad Sociālās aprūpes un rehabilitācijas Dienas centra (Liepājas ielā 4) apmeklētāji var paplašināt savas datoriemaņas: apgūt jaunas prasmes vai/un iemācīties strādāt ar datoru, apmaksāt rēķinus caur internetbanku, sazināties caur Skype vai MSN Messenger, ICQ ar radiem citā Latvijas pilsētā vai pat ārzemēs, atrast nepieciešamo informāciju internetā, uzdrukāt sacerēto dzejoļi vai nepieciešamo dokumentu, sazināties ar e-pasta palīdzību.“ODIN/VITA” осуществила проект по модернизации компьютерного класса “Центра поддержки и мероприятий“


Для осуществления первой стратегии Национального плана развития Латвии 2007 – 2013 г. “Вечное образование для развития творческого потенциала и качества жизни человека” Общество социальных добровольцев “ODIN/VITA” популяризирует вечное образование как средство, которое способствует предприимчивости людей, занятости и адоптации, активного гражданского участия, социальной интеграции и персонального самоусовершенствования.

В связи с этим, с декабря 2007г. по март 2008г. “ODIN/VITA” осуществила проект по модернизации компьютерного класса “Центра поддержки и мероприятий“ („NAAC”). Проект финансировали: Латвийский фонд инициативы общины (Latvijas Kopienu iniciativu fonds: 2 750,00 LVL – две тысячи семьсот пятьдесят лат), Даугавпилсская городская дума (862,00 LVL - восемьсот шестьдесят два лата) и общество “ODIN/VITA” (130,00 LVL – сто тридцать лат). В результате проекта был выполнен осмотр старых компьютеров и организована их модернизация, закуплены 6 новых компьютеров с лицензионными антивирусными программами. Теперь посетители Дневного центра социального ухода и реабилитации (на ул.Лиепаяс 4) смогут расширить свои навыки компьютерной грамотности: научиться и/или улучшить навыки работы на компьютере, оплатить счета через интернет банк, связаться через Skype или MSN Messenger, ICQ с родственниками в других городах Латвии или заграницей, найти необходимую информацию в интернете, напечатать сочинённое стихотворение или необходимый документ, вести электронную переписку.

Publicēts: 27.05.08 Skatīts 1186


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu