Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Daugavpils Invalīdu foruma rezolūcija

Резолюция форума инвалидов
LR Saeimas deputātiem J.Dukšinskim, V.Aizbaltam,
A.Mackevičam, A.Vidavskim, S.Ķikustei, M.Mitrofanovam,
LR Labklājības ministrei I.Purnei,
LR Valsts policijas priekšniekam, ģenerālim A.Lieljuksim,
LR Kultūras ministrei H.Demakovai,
LR Veselības ministram I.Eglītim,
plašsaziņas līdzekļiem

ANO invalīdu tiesību deklarācijā 3.pants nosaka: “Invalīdiem ir neatņemamas tiesības uz respektu pret viņu cilvēcisko cieņu. Invalīdiem, lai kāda būtu viņu defekta un nespējas izcelsmes, raksturs un smaguma pakāpe, ir tādas pašas pamattiesības kā viņu tāda paša vecuma līdzpilsoņiem, kas vispirmām kārtām nozīmē tiesības baudīt pieklājīgu dzīvi, kas būtu cik vien iespējams normāla un pilnvērtīga.” Savukārt 7.pants paredz: “Invalīdiem ir tiesības uz ekonomisko un sociālo nodrošinātību un pieklājīgu dzīves līmeni. Viņiem ir tiesības pēc savām spējām iegūt un saglabāt darbu vai nodoties lietderīgai, produktīvai un atalgotai darbībai un iestāties arodbiedrībās.”

Lai veicinātu invalīdu sociālo integrāciju, likuma “Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” 14.pants uzdod pašvaldībām, maksimāli piesaistot visu veidu labdarības organizācijas un sabiedrību, nodrošināt invalīdiem:
1)pasākumus, kas veicina un atvieglo invalīdu saskarsmi ar pārējo sabiedrību;
2)palīdzību garīgu, kultūras un izklaidējošu pasākumu un iestāžu apmeklēšanā atbilstoši invalīda vēlmēm, invalīdu sporta pasākumu organizēšanā, kā arī palīdzību, kas nepieciešama, lai invalīdi varētu apmeklēt šos pasākumus un piedalītos tajos.

Balstoties uz augstākminētiem dokumentiem, ANO Paraugnoteikumiem par vienlīdzīgām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti, Tiesībsarga biroja un cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju pārstāvju izstrādātiem kritērijiem, Daugavpils Invalīdu foruma dalībnieki 2008.gada 28.maijā nolēma veikt darbību, lai izstrādātu Daugavpils Rīcības plānu kopā ar Daugavpils pašvaldību, tās struktūrvienībām un uzņēmumiem, kā arī ar privātuzņēmumiem, kas strādā Daugavpilī. Izteikt Rīcības plānam sekojošas prioritātes:
  • Sociālā labklājība
  • Transporta pieejamība
  • Vides pieejamība
  • Atpūtas iespējas un sports
  • Informācijas pieejamība.
Daugavpils Invalīdu padomei cieši sadarbojoties ar Daugavpils pašvaldību, tās struktūrvienībām un uzņēmumiem, kā arī ar Daugavpils privātuzņēmumiem, norisinās darbs pie Daugavpils Rīcības plāna vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti Daugavpilī izstrādes. Aicinām Jūs izskatīt Rīcības plānu (sk. pielikums № 1.) un aizpildīt 5.-8. ailītes attiecīgi tām pozīcijām, kuru izpilde ir Jūsu darba kompetencē.

Apņemoties nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem sabiedrības locekļiem, valstij un pašvaldībai jālemj par nepieciešamiem pasākumiem, lai novērstu cilvēku ar invaliditāti integrāciju traucējošos faktorus. Cilvēka brīvību pārsvarā ietekmē iespēja brīvi pārvietoties. Daugavpils vides pieejamības izvērtēšanas laikā 2008.gada 26.maijā cilvēki ar redzes, dzirdes grūtībām un ar kustību traucējumiem vēlreiz konstatēja, ka dažādu apstākļu dēļ tiek liegtas iespējas brīvi pārvietoties. Visbiežāk minētie šķēršļi ir nepielāgota apkārtējā vide (ietves, uzbrauktuves, krustojumi, kāpnes, ēkas, utml.) un nepielāgots sabiedriskais transports.

Aicinām Jūs pievērst pastiprinātu uzmanību cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanas problēmai Latvijā un Daugavpilī. Nav nepieciešamības minēt piemērus par konkrēto cilvēku problēmām, ja var iziet no sava kabineta vai dzīvokļa, paskatīties sev apkārt un padomāt:
kā nedzirdīgais var uzzināt, stāvot uz perona, ka pēc piecām minūtēm pienāks tieši viņam nepieciešamais vilciens, jo ne katras pilsētas dzelzceļstacijā ir informatīvais videotablo uz perona;
  • kā nedzirdīgais var saņemt konsultāciju veselības aprūpes jautājumos slimnīcā vai vismaz pierakstīties pie ārsta;
  • kā neredzīgais var šķērsot ielu pie luksofora, ja tam nav skaņas signāla;
  • kā neredzīgais var saņemt informāciju par satiksmes kustības sarakstu dzelzceļstacijās, autoostās,  autobusu un tramvaju pieturās;
  • kā vājredzīgais var pārvietoties kādā ēkā, kurā viss liekas saplūdis, savukārt durvis, kāpnes, lifts nav iezīmēti kontrastējošā krāsā;
  • kā ratiņnieks vai cilvēks ar cita veida kustību traucējumiem patstāvīgi var pārvietoties: izejot ārā no savas mājas, pārvietojoties pa ielām, iekāpjot sabiedriskajā transportā, apmeklējot sabiedriskās vietas (slimnīcu, veikalu vai teātri utt.).

Savukārt kas der cilvēkiem ar invaliditāti, noder arī pārējiem cilvēkiem, piem., vecākiem ar bērnu ratiem un cienījama vecuma cilvēkiem. Tāpēc ceļot jaunas ēkas vai renovējot vecas, jāņem vērā cilvēku ar invaliditāti vajadzības no paša būvniecības sākuma jau plānošanas laikā, precīzi ievērojot LR likumdošanu, normatīvus aktus un to prasības. 

Rezolūcijai tiek pievienota Invalīdu un viņu draugu apvienības „APEIRONS” apkopotu materiālu par vides pieejamību  (sk. pielikums № 2.) . Lūdzam Jūs izplatīt šo informāciju Jūsu darbinieku vidū, lai savās darba gaitās viņi ņemtu vērā arī cilvēku ar invaliditāti vajadzības.

Rezolūcijai tiek pievienota Invalīdu un viņu draugu apvienības „APEIRONS” apkopotu materiālu par vides pieejamību  (sk. pielikums № 2.) . Lūdzam Jūs izplatīt šo informāciju Jūsu darbinieku vidū, lai savās darba gaitās viņi ņemtu vērā arī cilvēku ar invaliditāti vajadzības.

Pielikumā:
1. Rīcības plāns
2. Invalīdu un viņu draugu apvienības „APEIRONS” apkopotais materiāls par vides pieejamību

  

Foruma dalībnieku vārdā:


Daugavpils Invalīdu padomes priekšsēdētājs
Neredzīgo sporta kluba „ELPA”  vadītājs                                                                         Andrejs Kirins


Daugavpils pilsētas Invalīdu biedrības vadītāja                                                               Vanda Mihailova


Invalīdu sporta kluba “Daugavpils” prezidents                                                                Vladimirs Ševčenko


Daugavpils invalīdu ar kustību traucējumiem
kluba “Rītausma” vadītāja                                                                                                Tatjana Dračova

Invalīdu ar kustību traucējumiem
biedrības „Ilgas” priekšsēdētāja                                                                                       Nina Jakuševiča


Latvijas Nedzirdīgo savienības
Daugavpils reģionālā biedrības vadītāja                                                                           Elvīra Čaika       
   
Latvijas neredzīgo biedrības
Daugavpils teritoriālā nodaļas vadītāja                                                                             Marija Ivanova
 

Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācijas
Daugavpils nodaļas vadītāja                                                                                             Monika Jukša


Sociālo brīvprātīgo biedrības
„ODIN/VITA” vadītāja                                                                                                        Natālija Demjaņenko

Daugavpilī, 2008.gada 28.maijā   

                                            
Papildinformācijai:
Nataļja Demjaņenko
Sociālo brīvprātīgo biedrības „ODIN/VITA” vadītāja
Mob. 2 6896280
E-pasts: nataljadem@yahoo.de
Депутатам Саэйма Я.Дукшинскому,
В.Айзбалтсу, А.Мацкевичу, А. Видавскому,
С. Кикусте, М. Митрафанову,
Министру благосостояния И. Пурне,
Начальнику Госполиции ЛР генералу А. Лиелюксису,
Министру культуры ЛР Х. Демаковой,
Министру здравоохранения ЛР И. Эглитису,
 средствам массмедия


    Статья № 3 декларации прав инвалидов ООН гласит: „Инвалидам неотъемлемы права на уважение их человеческой чести. Инвалиды, какой бы не был их дефект и получение неспособности, характер и степень тяжести, обладают такими же самыми основными правами как и сограждане такого же возраста,  что в первую очередь означает право вести и наслаждаться приличной жизнью, которая была бы по возможности нормальной и полноценной”. А статья № 7 полагает: „У инвалидов есть права на экономическую и социальную обеспеченность и приемлемый уровень жизни. У них есть права на получение и сохранение работы по своим возможностям или предаться полезной, продуктивной и оплачиваемой деятельности и вступать в профсоюзы”.

    Чтобы способствовать интеграции инвалидов, статья № 14 закона „ О медицинской и социальной защите инвалидов”  обязует самоуправления, максимально используя разные благотворительные организации и общество, обеспечить инвалидам:
1.мероприятия, которые способствуют и улучшают общение инвалидов с остальным обществом;
2.помощь в посещении духовных, культурных и развлекательных мероприятий по желанию инвалидов, организации спортивных мероприятий инвалидов, как и помощь, которая необходима, чтобы инвалиды могли бы посещать эти мероприятия и участвовать в них.

Опираясь на вышеупомянутые документы, образцовые правила АОН о равных возможностях людей с инвалидностью, критерии, выработанные представителями негосударственных организаций инвалидов и работниками Омбуда, участники форума инвалидов города Даугавпилса 28 мая 2008 года решили провести работу, чтобы выработать План действий города Даугавпилса вместе с Даугавпилсским самоуправлением, его структурными объединениями и предприятиями, как и с частными предприятиями, которые работают в городе Даугавпилсе. В Плане действий выдвинуты следующие приоритеты:

    * социальное благосостояние
    * доступность транспорта
    * доступность среды
    * возможность отдыха и спорта
    * доступность информации


В Совете инвалидов города Даугавпилса при тесном сотрудничестве с Даугавпилсским самоуправлением, его структурными объединениями и предприятиями, как и с частными предприятиями города Даугавпилса, осуществляется работа к выработке плана действия Даугавпилса для обеспечения равноправных возможностей людям с инвалидностью. Приглашаем Вас рассмотреть План действий (смотреть приложение №1) и заполнить графы 5 – 8 соответственно тем позициям, выполнение которых в Вашей компетенции.
    Обязуясь обеспечить равноправные возможности всем членам общества, государство и самоуправление должно решать о необходимых мероприятиях, чтобы отвратить факторы, которые мешают интеграции людей с инвалидностью. На свободу человека главным образом влияет – возможность  свободно  передвигаться. 26 мая 2008 года люди с проблемами зрения, слуха и с проблемами передвижения во время шествия и оценки доступности среды в Даугавпилсе, еще раз констатировали, что по вине разных причин, свобода передвижения ограничена. Чаще всего причиной того является неприспособленная среда (тротуары, пандусы, перекрестки, лестницы, помещения и т.д. ) и общественный транспорт.

Просим Вас уделить больше внимания проблеме соблюдения прав людей с инвалидностью в Латвии, и в Даугавпилсе. Нет необходимости приводить примеры о конкретном человеке, если можно выйти из своего кабинета или квартиры, посмотреть вокруг себя и подумать:

    * как слабослышащий или глухой может, стоя на перроне, узнать, что через 5 минут подойдет именно ему нужный поезд, так как 
       на железнодорожном вокзале не каждого города на перроне есть информативное  видео табло;
    * как глухой может получить консультацию в больнице, или хотя бы записаться на приём к врачу;
    * как слепой может переходить улицу у светофора, если нет звукового сигнала;
    * как слепой может получить информацию о расписании передвижения поездов на железнодорожных вокзалах, автовокзалах,
       автобусных и трамвайных остановках;
    * как слабовидящий может передвигаться по помещению, где все слилось, не ясно, а двери, лифт, ступеньки не обозначены
       контрастным цветом;
    * как колясочник или с другими проблемами передвижения, может самостоятельно передвигаться: выходя из своего дома,
       передвигаясь по улицам, заходя в общественный транспорт, посещая общественные места (больницу, магазин, театр и т.д. )

При этом,  то, что подходит человеку с инвалидностью, подходит и другим категориям людей, например, родителям с детской коляской и людям преклонного возраста. Следовательно, строя новые дома и ремонтируя старые, уже с самого начала стройки во время планирования надо учесть нужды инвалидов, точно соблюдая законодательство ЛР, нормативные акты и их требования.
   
К резолюции присоединяем обобщенный объединением инвалидов и их друзей „Apeirons” материал о доступности среды (смотреть приложение №2). Просим Вас распространить эту информацию среди Ваших сотрудников, чтобы они впредь в своей работе думали о нуждах людей с инвалидностью.

В приложении:
1.    План действия
2.    Обобщенный материал инвалидов и объединение их друзей „Apeirons” о доступности среды.


Для дополнительной информации:
Наталья Демьяненко
Руководитель Общества социальных волонтёров „ODIN/VITA”
Moб. 2 6896280
E- mail: nataljadem@yahoo.de


Publicēts: 28.05.08 Skatīts 1476


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu