Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Nometne bērniem ar invaliditāti "ESI POZITĪVS !"

2009.gada 1-14.jūlijā  Daugavpils 12.vidusskolas bāzē biedrība «AKONIT »  organizēja nometni priekš 15 bērniem ar invaliditāti «ESI POZITĪVS !», lai sekmētu bērnu rehabilitācijas procesu ar īpašām vajadzībām un to sociālās aktivitātes un radošā potenciāla attīstību. Vecāki arī piedalījās bērniem ar īpašam vajadzībām programmā, kas palīdzēja radīt draudzīgu ģimenes atmosfēru. Projektu atbalstīja labdarības portāls Ziedot.lv (1346,00 Ls), «Mārtiņa fonds» ( 116,00 Ls ) un privātpersonas (150,00 Ls).
   Divu nedēļu nometnes programma sanāca ļoti piesātināta: radošās nodarbības ar keramikas meistaru Jāni Saikovski, muzikālās terapijas mācības, floristikas, art-terapija (zīmēšana uz stikla), nodarbības ar profesionālo fotogrāfu Juri Berdnikovu, kurš mācīja bērnus fotografēšanas mākslai, atveseļošanas nodarbības ar fizioterapeitiem, sunīšiem (kanisterapijas mācība) un izzinošajiem braucieniem, piemēram, uz jūras muzeju un Klaipēdas delfināriju. Pasniedzēji no biedrības «Bērnu attīstības centra «Varavīksne»» veica spēli bērniem «Brīnumu-lauks ». SIA «FEST» profesionāli aktieri sveica bērnus nometnes atklāšanā Vinnija Pūka un Peppijas Garzeķes kostīmos , bet uz programmas noslēgumu bija Šreka un Fionas multfilmu varoņi. Atlikušajā brīvajā laikā jaunieši fotografēja apkārtējo pasauli.
«Mūsu organizācijai  “AKONIT” », — stāstīja Irēna Platkova, organizācijas priekšsēdētāja, - tas bija pirmais nopietnais darbs. Mēs esam gatavi strādāt arī tālāk mūsu bērnu labā. Jābūt pozitīviem, ne skatoties ne uz ko, kopā pārvarēt grūtības un priecāties par dzīvi.
Milzīgu pateicību gribas pateikt visiem tiem, kas palīdzēja šīs nometnes organizācijā, un tieši, Daugavpils 12.vidusskolas direktorei Elitai Boliņai par telpu piešķiršanu, SIA «Antaris» un SIA «Dzērienu pasaule» par sponsoru atbalstu, Daugavpils pilsētas Domes sociālo lietu pārvaldei par brauciena organizāciju uz Līksnas parku  un  uz  zirgaploku "Klajumi" Krāslavas rajonā, kur bērni nodarbojās ar reitterapiju (ārstēšana ar zirgu palīdzību), kā arī plašsaziņas līdzekļiem par informatīvu atbalstu un sadarbību.»
Atsevišķu pateicību jāizsaka jauniešiem no Sociālo brīvprātīgo sabiedrības «ODIN/VITA », kuri palīdzēja bērniem un vecākiem. To darbs ir cienīgs apbrīnas, priecē, ka mums tāda jaunatne.

Papildinformācijai:
     Irēna Platkova, «AKONIT» biedrības priekšsēdētāja
     m.t.: 26710934


Лагерь для детей с инвалидностью "ESI POZITĪVS!"

1-14 июля 2009 года на базе Даугавпилсской 12-ой средней школы общество  "AKONIT" организовало лагерь для 15 детей с инвалидностью «ESI POZITĪVS!», чтобы способствовать процессу реабилитации детей с особыми потребностями и развитию их социальной активности и творческого потенциала. Родители особых деток тоже принимали участие в программе, что  помогло создать дружную семейную атмосферу. Проект поддержали благотворительный портал Ziedot.lv (1346,00 Ls), фонд «Mārtiņa fonds» ( 116,00 Ls ) и частные лица (150,00 Ls ).
Программа 2-ух недельного лагеря получилась очень насыщенной: творческие занятия с мастером керамики Янисом Сайковским, уроки музыкальной терапии, флористики, арт-терапии (рисование по стеклу), занятия с профессиональным фотографом Юрием Бердниковым, который обучал детей тонкостям фотографирования, оздоровительные занятия с физиотерапевтами, собачками (урок канистерапии) и познавательными поездками, например, в морской музей и дельфинарий Клайпеды.     Преподаватели из общества «Bērnu attīstības centrs «Varavīksne»» провели для детей "Поле-чудес". Профессиональные актёры SIA «FEST» приветствовали детей  на открытии лагеря в костюмах Винни Пуха и Пеппи Длинный Чулок, а на закрытие программы в виде Шрэка и Фионы. В оставшееся свободное время ребята фотографировали окружающий мир.
"Для нашей организации "AKONIT", — рассказала Ирена Платкова, председатель организации, - это была первая серьёзная работа. Мы готовы работать и дальше на благо наших деток. Надо быть позитивными, не смотря ни на что, вместе преодолевать трудности и радоваться жизни.
Огромную благодарность хочется выразить всем тем, кто помог в организации этого лагеря,  а именно, директору Даугавпилсской 12-ой средней школы Элите Болини за предоставление помещений, SIA «Antaris” и SIA «Dzerienu pasaule” за спонсорскую поддержку, Управлению социальных дел Даугавпилсской городской Думы за организацию поездок в парк Ликсны  и  на конный двор Klajumi в Краславском районе, где дети занимались рейттерапией (лечение с помощью лошадей), а также средствам массовой информации за информационную поддержку и сотрудничество.»
Отдельная благодарность ребятам из общества социальных волонтёров "ODIN/VITA", которые помогали деткам и родителям. Их работа достойна восхищения, радует, что у нас такая молодёжь.

Для дополнительной информации:
     Ирена Платкова, председатель общества "AKONIT"
     Моб.тел.: 26710934Publicēts: 24.07.09 Skatīts 2770


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu