Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Vājredzīgo un neredzīgo rehabilitācija Daugavpilī

No 2009.gada novembra sāka darboties projekts “Sociālās rehabilitācijas attīstības pakalpojumi cilvēkiem ar redzes problēmām visā Latvijā”. Projekts tapa uz 13 biedrības neredzīgo centru pa visu Latviju pieprasījumu pamata, un tika padots Labklājības Ministrijā, kur tika atbalstīts un padots Eiropas sociālā fondā. Un projekts sāka darboties.
Daugavpils reģionālās neredzīgo biedrības koordinatore Elite Siņavska izstāstīja par sekmīgu projekta izdošanos Daugavpilī: „ Dotais projekts piedāvā milzīgu programmu spektru, kas ir paredzētas paplašināt un pilnveidot ļaužu ar redzes traucējumiem sociālas rehabilitācijas iespējas visā Latvijā, kā arī palielināt viņu iesaistīšanos sabiedrības dzīvē.”

Rehabilitācija paredz uz vienu cilvēku 200 apmācības stundas. Programmu spektrs ir plašs:
-  psiholoģiskas adaptācijas treniņi: "smilšu" terapija un muzikālā terapija;
-  konsultācijas piederīgajiem neredzīga vai vājredzīga cilvēka;
-  latviešu un angļu valodu apmācīšana;
-  pīšana no klūgām;
-  floristika;
-  ķeramika;
-  bižutērijas izgatavošana;
-  makramē;  adīšana no dzijas;
-  rokdarbi;
- poēzija un teātris;
- apmācība spēlēt mūzikas instrumentus, dziedāšana, dejošana;
- apmācība iemaņām aprūpēt slimus un vecus cilvēkus;
- apmācība likumiem par dzīvnieku turēšanu un kopšanu;
- apmācība likumiem par pirmās medicīniskas palīdzības sniegšanu;
- apmācība remontdarbu iemaņām dzīvoklī un daudzas citas interesantas nodarbes.

Dotajā brīdī Daugavpilī projekta ietvaros cilvēki ar redzes traucējumiem nodarbojas ar tūrismu, ar airēšanu, apmeklē baseinu un saunu, pin no apaļām un  lentas klūgām, mācās gatavot dažādus ēdienus,  spēlēt uz akordeona, apgūst iemaņas darbam ar datoru un  attīstīties radoši caur dziesmām. Projekta ietvaros var arī saņemt suni-pavadītāju.
Nodarbību laikā cilvēki var izmantot tiflotehniku: runājoši pulksteņi, svari un kalkulators, dambrete, šahs, domino, palielināmās lupas, mērīšanas ierīces, atskaņojošu datorprogrammu un daudz ko citu.

Daugavpilī projektā piedalās 28 cilvēki daugavpilieši ar redzes traucējumiem, 1 cilvēks no Daugavpils novada un 1 no Krāslavas novada. Savukārt, 4 Daugavpils invalīdi ar redzes traucējumiem projekta ietvaros saņem profesionālu apmācību pēc sociālā reabilitatora profesijas.

Sīkāku informāciju var saņemt pie projekta koordinatores Elitas Siņavskas, rehabilitācijas dienas centrā neredzīgo biedrībā,  Čiekuru 5-2b vai pa telefonu: 654 39049

Vladimirs Ševčenko


Реабилитация незрячих и слабовидящих в Даугавпилсе

С ноября 2009 года начал действовать проект   «Услуги развития социальной реабилитации для  людей  с проблемами  зрения по всей Латвии».  Проект создавался  на основе предложений 13 центров Общества незрячих по всей Латвии, и был подан в Министерство Благосостояния,  где был одобрен и подан в Европейский социальный фонд. И проект заработал.

Координатор Даугавпилсского  регионального общества незрячих Элита Синявская рассказала об успешном осуществлении проекта в Даугавпилсе: « Данный проект предлагает  огромный спектр программ,  предусмотренных для предоставления и совершенствования возможностей социальной реабилитации людей с нарушениями зрения по всей Латвии, а также их большего участия в жизнь общества.»

Реабилитация предусматривает  на одного человека 200  часов обучения. Спектр программ очень широк:
- тренинги психологической адаптации:  «песочная» терапия и музыкальная терапия;
- консультации для близких незрячего или слабовидящего человека;
- обучение латышскому и английскому языкам;
- плетение из лозы;
- флористика;
- керамика;
- изготовление бижутерии;
- рукоделие: макраме,  валяние из шерсти;
- поэзия и театр;
- обучение игре на музыкальных инструментах, пению, танцам;
- обучение навыкам ухода за больными и престарелыми людьми;
- обучение правилам ухода и содержания животных;
- обучение правилам оказания первой медицинской помощи;
- обучение навыкам ремонтных работ в квартире и многие другие интересные занятия.

На данный момент в Даугавпилсе  в рамках проекта люди с проблемами зрения занимаются туризмом, греблей, посещают бассейн и сауну,  плетут из круглой и ленточной лозы, учатся приготовлению разных блюд,  игре на аккордеоне, осваивают компьютер и развиваются творчески через песни.

Во время занятий  участники проекта могут использовать тифлотехнику:  говорящие часы, весы и  калькулятор, шашки, шахматы, домино, увеличительные лупы, измерительные приборы, озвучивающую компьютерную программу и многое другое. В рамках проекта можно получить  собаку-поводыря.

В Даугавпилсе в проекте уже участвуют 28  горожан с нарушением зрения, 1 человек из Даугавпилсского края и 1 из Краславского края. В свою очередь, 4 даугавпилсских инвалида по зрению  в рамках  проекта получают профессиональное обучение по профессии социального реабилитатора.

За более подробной информацией можно обращаться  к координатору  проекта Элите Синявской в Дневной реабилитационный центр Общества незрячих  по адресу: ул. Чиекуру 5-2Б  или
по телефону 654 39049

Владимир ШевченкоPublicēts: 29.05.10 Skatīts 2513


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu